Homepagina » Het Complot » De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt
Urenlange storing beurs New York en United Airlines leidt tot complottheorieën

De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt

De huidige werkelijke machtsstructuur in de wereld is gebaseerd op de ideeën van Adam Weishaupt. Hij was een professor (rechten) aan de universiteit van Ingolstadt, Beieren. Weishaupt deed rond 1775 onderzoek naar het mechanisme van macht.

Hij kwam tot de conclusie dat de traditionele machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, en dus tijdelijk waren. Dit vanwege twee ‘zwakten’: ethiek en ijdelheid.

Waar ging het (volgens Weishaupt) mis?

-IJdelheid

In de loop van de geschiedenis wilden machthebbers hun macht aan iedereen kenbaar maken door zichzelf te laten zien aan het volk dat ze onderdrukten. Met zoveel mogelijk pracht en praal, paleizen, standbeelden, monumenten, etc. Daarnaast met glimmend opgepoetste legers in de familiekleuren van de heersende koning of keizer als vertoon van hun macht.

Volgens Weishaupt maakte dit de machthebber kwetsbaar, aangezien het volk altijd op een bepaald moment zodanig ontevreden werd dat het in opstand kwam. Door de grote zichtbaarheid van de machthebber, werd deze altijd het object van de opstand en als zodanig aangevallen en uiteindelijk van zijn positie verstoten.

-Ethiek

Iedere wet, in iedere cultuur en in iedere tijd, is gebaseerd op twee universele ethische waarden: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.

Toch is iedere machtsstructuur gebaseerd op stelen en doden. Om het doel (macht) te kunnen bereiken, moest er dus een rechtvaardiging gevonden worden om te kunnen stelen en doden. Die rechtvaardiging werd gevonden in een ‘ideaal’. Om dat hogere ideaal te kunnen bereiken, moesten er offers gebracht worden: ‘Het doel heiligt de middelen’.

Die rechtvaardiging gold voor de buitenwereld (bevolking), voor de medewerkers van de heerser (leger, ambtenaren, etc.), maar vooral ook voor de machthebber zelf, die, door zelf in het ideaal te geloven, kon leven met zijn geweten. Want ook hij wist dat stelen en doden verkeerd is.

De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt

Adam Weishaupt (Wikimedia Commons)

Het zwakke punt hierbij is (volgens Weishaupt) dat de ideologie aan slijtage onderhevig is en dus in de loop der tijd haar waarde verliest. Daarmee verliest ze haar kracht, en op een moment zal de bevolking er niet meer intrappen en genoeg krijgen van het moorden en stelen, en zal hij de koning of keizer van de troon stoten. Ook kan het gebeuren dat de machthebber zelf de rechtvaardiging van zijn daden niet meer gelooft, en zich geleidelijk meer gaat gedragen naar zijn geweten, waarbij hij in de zelfde mate van geleidelijkheid zijn macht verliest.

Weishaupt bewoog zich in kringen van de meest invloedrijke figuren uit zijn tijd. In de hoogste regionen van de vrijmetselarij, waarvan hijzelf ook lid was, kwam hij in aanraking met topmensen uit de politiek, de handel en de bancaire wereld. Zo verzamelde hij een elitaire groep om zich heen. Samen met hen ontwikkelde Weishaupt (op basis van zijn ideeën) een systeem dat puur gebaseerd was op rationaliteit, en niets anders nastreefde dan pure, ongefilterde macht, zonder de hierboven genoemde valkuilen.

Macht die systematisch zou groeien en logischerwijs uiteindelijk zou resulteren in totale macht over de totale wereld. Deze macht zou in handen zijn van een kleine super-elite. De machtsstructuur zou (als het plan consequent ten uitvoer gebracht zou worden) ook oneindig zijn in tijd, en zou dus altijd blijven bestaan.

Het systeem van Weishaupt en zijn club vond wereldwijd al snel gehoor bij de top-elite die hierin kansen zag om haar eigen positie te versterken. Het zou de architectuur van macht voorgoed veranderen.

De gedachte was dat, om het doel te bereiken (oneindige macht, zowel in omvang als in tijd), de machthebbers of degenen die de macht nastreefden moesten afzien van ijdelheid en ethiek.

-IJdelheid

Om het behoud van de macht te waarborgen, moeten de werkelijke machthebbers onzichtbaar zijn. Ze mogen nooit pronken met hun macht, niemand mag weten dat zij de machthebbers zijn, beter nog: niemand mag weten dat ze bestaan. Op die manier kunnen ze nooit het doelwit worden van opstanden, en dus ook nooit van hun positie verstoten worden.

Omdat het volk in haar beleving macht altijd associeert met één of enkele personen, moet de macht een gezicht krijgen voor de buitenwereld. Een gezicht dat inwisselbaar is en van wie de bevolking denkt dat het van de werkelijke machthebber is. Een steeds wisselend gezicht waarin de bevolking na verloop van tijd haar vertrouwen zou verliezen, en dat dan vervangen zou worden door een ander gezicht.

Hiermee werd de basis gelegd voor de moderne ‘democratieën’. Door het volk zelf te laten kiezen (in een vastgestelde frequentie) voor de nieuwe ‘machthebber’, zou het volk een gevoel van vrijheid ervaren en dat zou gunstig zijn om opstanden te voorkomen. Wanneer het volk ontevreden zou worden, wat na verloop van tijd altijd zou gebeuren, dan koos het gewoon een ander gezicht, en dan had het weer even hoop op verbetering, waarna de teleurstelling zou leiden tot het kiezen van weer een ander gezicht, enzovoorts. Op deze manier zou de werkelijke en onzichtbare machthebber zijn handen vrij hebben en onaantastbaar zijn. Zolang hij zich niet zou laten verleiden tot de ijdelheid om zijn macht te etaleren.

-Ethiek

Om pure, onverdunde macht te verkrijgen en te behouden, mag het geweten van de machthebber geen enkele rol spelen. Er mag geen enkel ander ideaal aan ten grondslag liggen dan de macht zelf. De mate waarin gedood en gestolen moet worden, wordt uitsluitend bepaald door het effect dat deze zaken hebben op het uitbreiden en voortduren van die macht. Of het nou gaat om het doden van enkele mensen, of miljoenen, het enige criterium is het effect op de mate van macht.

Omdat Weishaupt en zijn kring ook mensen waren (dat wisten ze zelf ook), en dus een geweten hadden, moesten ze zichzelf conditioneren zodat ze zich konden losmaken van de beperkingen die dat geweten opwierp. Hiervoor gebruikten ze het systeem van tegengestelde krachten.

Om het geweten onschadelijk te maken, moesten er tegenpolen komen voor de universele ethische waarden: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.

Voor de eerste waarde (stelen) bedacht men: de verering van kapitaal. Kapitaal boven bezit. Het kapitalistische systeem gaat ervan uit dat de meest succesvolle het recht heeft om zich bezit toe te eigenen dat eerst een ander toebehoorde. Dat is diefstal, maar men noemt het ‘verdienen’.

Aangezien zij, de machthebbers, het meest succesvol zouden zijn, konden zij zichzelf, in elke mate die het doel (pure macht) zou bevorderen, kapitaal toe-eigenen (stelen/verdienen) zonder zich ethisch bezwaard te voelen (later onder meer verwoord in ‘Survival of te fittest’- Charles Darwin).

Voor de tweede waarde (doden) moest men zichzelf op een andere manier conditioneren. Weishaupt en consorten besloten dat zijzelf de top van de machtspiramide zouden vormen en dat alleen zijzelf zouden beslissen over leven en dood, in welke mate en hoeveelheid dan ook, en dat het enige doel daarvan de onverdunde macht was.

Om het geweten uit te schakelen, begonnen ze een cultus van doodsverering. Door de dood een hogere waarde te geven dan het leven, compenseerden ze hun eigen menselijke neiging om te aarzelen bij het doden van grote hoeveelheden mensen. Deze cultus van doodsverering is nu terug te vinden in genootschappen als bijvoorbeeld Skull & Bones en Bohemian Grove: ‘geheime’ en besloten genootschappen waarin uitsluitend mensen in hoge machtsposities en uitsluitend op uitnodiging kunnen toetreden. Men vindt er alle kopstukken uit het bedrijfsleven, militaire wereld, politiek en de bancaire wereld.

Weishaupt noemde zijn club (de voorloper op de moderne ‘denktanks’) de Illuminati. Oftewel de Verlichten. Verlicht zoals ‘verlicht’ in tegenstelling tot ‘bezwaard’. Dus niet bezwaard om te doden en te stelen om pure macht te vergaren. Deze orde der Illuminati werd opgericht op 1 mei 1776, en een paar jaar later verboden.

Het streven van het genootschap ging echter onverminderd door, nu zonder naam, en dat was in het kader van de theorie alleen maar een voordeel aangezien een genootschap zonder naam en zonder gezicht niet bestreden kon worden. Wel bediende het genootschap zich van occulte symboliek. Occult wil zeggen ‘verborgen’ en dus alleen te begrijpen door ingewijden. Als symbool werd gekozen voor de afbeelding van een piramide waarvan de punt enigszins boven de rest van de piramide zweeft, en voorzien is van een alziend oog. Het symbool van de piramide werd niet zomaar gekozen. Deze piramide gaf de machtsstructuur aan, die Weishaupt en zijn club voor ogen hadden.

De gehele maatschappij zou moeten worden ingericht naar de vorm van een piramide, waarbij de absolute machthebbers (zijzelf) zich zouden bevinden in de punt, en alziend en alwetend zouden zijn. Direct daaronder zou er een compartiment zijn dat iets breder is en zou bestaan uit mensen die door de top zouden worden toegelaten in hoge machtsposities, en die een groot deel van de agenda zouden kennen, maar niet alles. Deze groep moest hoofdzakelijk gewetenloos zijn, maar niet helemaal, en moest dus enigszins geloven in een ideologie. Met iedere stap naar een lager en dus breder compartiment van de piramide, neemt het aantal personen toe en de macht daarvan af. Daarmee neemt ook de kennis van de werkelijke agenda af, met daaraan gekoppeld een toenemend geloof in de aangeboden ideologie (bijvoorbeeld democratie). In de laagste compartimenten bevindt zich het volk dat geen enkele kennis heeft van de agenda, dat volledig gelooft in de ideologie en dat denkt voor zichzelf te werken of voor een ‘goede zaak’, maar dat in werkelijkheid werkt voor de voltooiing van de agenda, zonder dat het volk dat zelf weet.

Deze piramidestructuur vinden we tegenwoordig in elke grote organisatie. Een bank bijvoorbeeld. Een baliemedewerker van een bank heeft geen enkel idee van de agenda van employees die in aanmerking komen voor de beruchte bonussen, en deze groep heeft op haar beurt weer geen enkel idee van de werkelijke agenda van de directie, die op haar beurt weer weinig idee heeft van de werkelijke agenda van de top van de centrale banken. In het Engels heet dat: compartmentalisation, wat een samentrekking is van de woorden ‘compartment’, en ‘mentalisation’.

Ieder bedrijf vormt dus een piramide, en alle bedrijven en instanties ter wereld bij elkaar, vormen samen weer een piramide, met in de top de absolute wereldmacht, die, geheel volgens het systeem van Weishaupt, voor het publiek onzichtbaar is. Presidenten en ministers-presidenten (van wie het volk denkt dat ze de macht hebben), staan hier ruim onder en zijn inwisselbaar. De werkelijke machthebbers (precies volgens Weishaupts plan), zijn niet inwisselbaar en blijven zo in de top van de piramide.

De afbeelding van deze piramide (het symbool van de Illuminati) is onder meer te vinden op het huidige dollarbiljet. In de voet van de piramide staat het oprichtingsjaar van de Illuminati – 1776 – in Romeinse cijfers. Verder zijn er de Latijnse teksten:

Annuit Coeptis, wat zoiets wil zeggen als: ‘onze missie is geslaagd’, en Novus Ordo Seclorum, wat betekent: ‘Nieuwe Wereldlijke Orde’, tegenwoordig meestal vertaald in ‘New World Order’.

De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt

Dollarbiljet met het alziend oog (Wikimedia Commons)

Het plan van Weishaupt en zijn club was uitermate doordacht, en de praktijk heeft bewezen dat het precies zo werkt als het bedacht was. Het plan gaat ervan uit dat het nooit ontmaskerd kan worden, aangezien de enkeling die het doorziet, onmiddellijk zal worden teruggefloten door zijn omgevingsgenoten die zich in hetzelfde compartiment van de piramide bevinden. Hij zal worden teruggefloten omdat hij een bedreiging zal vormen voor het geloofssysteem dat gangbaar is in dat compartiment: de norm.

Mensen die zich hoger in de piramide bevinden zijn beter op de hoogte van de agenda, en zouden dus een gevaar kunnen vormen, maar doen dat niet vanwege het proces van natuurlijke selectie. Slechts degenen met een beperkt geweten, kunnen zich opwerken in de piramide, en bovendien zijn de beloningen voor een hogere positie in de piramide zodanig groot, dat het belang om zichzelf te handhaven groter is dan de roep van het geweten (zie de bonusstructuur bij banken).

De enige achilleshiel van het piramidesysteem bevindt zich (net als bij Achilles zelf) aan de onderkant. Daarin leeft het overgrote deel van de bevolking, en alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep een enorme macht. Deze massa moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om de voorkomen dat ze ‘wakker wordt’.

Door deze groep onderling te verdelen, fragmenteert haar kracht en neemt daarmee in gevaar af. Deze verdeling wordt bereikt door onder de bevolking min of meer fictieve groeperingen te creëren, en de perceptie hiervan zodanig te sturen dat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich door elkaar bedreigd voelen. De bevolking zal dan vanzelf om bescherming vragen en daarvoor aan de machthebber meer zeggenschap geven in de veronderstelling door die machthebber beschermd te worden. Dat gaat ten koste gaat van de vrijheid van de bevolking, en is daarmee ten bate van de macht.

Om dit doel te bereiken moet de informatiestroom beheerst worden om daarmee de perceptie van de bevolking te kunnen bepalen.

Daarnaast moet de bevolking zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de aandacht totaal wordt opgeslokt door werk, geld(problemen) en het gevecht voor overleving. De vruchten van de arbeid van de bevolking, mogen in geen geval bij die bevolking zelf terechtkomen, aangezien dat tot financiële, materiële en mentale vrijheid zou leiden. En die vrijheid zou de percipieerde noodzaak voor leiderschap verminderen en daarmee dus het bestaansrecht van de leiders ondermijnen. De bevolking zal dus voortdurend veel harder moeten werken dan feitelijk nodig is.

Hierdoor wordt natuurlijk ook veel meer geproduceerd dan bruikbaar is. Deze productie moet dus worden vernietigd. Hiervoor bestaan twee instrumenten: oorlog en belasting.

-Belasting

De arbeid van de bevolking wordt gewaardeerd in geld. Geld maakt de talenten en inspanningen van mensen uitwisselbaar. Wanneer iemand voor 100 geldeenheden (euro, dollar) arbeid verricht, zou hij daarvoor in principe ook weer voor 100 eenheden (euro, dollar) aan arbeid van een ander moeten kunnen terugkopen. Door van die 100 er 50 aan belasting te vorderen, verdampt dus de helft van zijn arbeid.

Belasting wordt geheven op basis van angst, bijvoorbeeld: ‘als jullie niet betalen, dan kunnen we de orde niet handhaven en dan vallen jullie ten prooi aan criminelen’ of ‘als jullie niet betalen, warmt de aarde op en zal jullie land overstromen’ of ‘als jullie niet betalen zijn jullie asociaal, en stoppen we je in de gevangenis’, etc.

Dit systeem ontneemt de bevolking dus gedeeltelijk (in dezelfde verhouding als het percentage aan belasting) de toegang tot de producten die ze zelf geproduceerd heeft. Wel blijft de materiële overproductie op deze manier bestaan. De oplossing hiervoor is oorlog.

-Oorlog

Oorlog dient twee doelen: één daarvan is angst zaaien, waardoor de bevolking om bescherming vraagt en bereid is te betalen voor een leger of om zelf deel uit te maken van dat leger.

Maar een ander belangrijk doel is: het vernietigen van (de resultaten van) arbeid (producten). Zo wordt voorkomen dat die producten bij de bevolking terechtkomen en dat dit zal leiden tot (meer) financiële vrijheid van die bevolking.

Dit vernietigen gebeurt zowel voor en tijdens de oorlog, als na de oorlog. Voor de oorlog vindt die vernietiging plaats door het produceren van wapens. Deze grote industrie vraagt veel arbeid, en dat is zinloze arbeid, in die zin dat het niet leidt tot het produceren van producten waar de bevolking iets aan zou kunnen hebben. Degenen die werken aan een vliegdekschip of een tank, kunnen zich gedurende hun inspanning niet inzetten voor zaken die de bevolking ten goede komen, zoals het bouwen van huizen, het maken van voedsel of kleding. Het is dus een efficiënte manier om de resultaten van arbeid te vernietigen.

Tijdens de oorlog vindt de vernietiging plaats door de destructie van arbeid uit het verleden, zoals gebouwen, fabrieken, wegen en infrastructuren, etc. die dan na de oorlog allemaal opnieuw moeten worden opgebouwd.

Verder beperkt het toekomstige productie door het doden van een deel van de beroepsbevolking. Soldaten zijn jonge mensen in de kracht van hun leven, en vormen, buiten oorlogstijd, de kern van de beroepsbevolking. Door deze groep uit te dunnen (laten sneuvelen) in de oorlog, neemt de naoorlogse werkkracht af, en zal de overgebleven bevolking harder moeten werken om het hoofd boven water te houden.

Een bijkomend voordeel van oorlog is dat het veel geld kost en dus leidt tot schuld van alle betrokken partijen. Het geld voor de te voeren oorlog wordt uitgeleend door de machthebbers, en daarmee wordt de afhankelijkheid van alle oorlogvoerende partijen aan die machthebbers groter, hetgeen weer tot meer macht leidt.

Het is dus noodzakelijk om voortdurend oorlogen uit te lokken, te stimuleren en te financieren. Het mooiste zou natuurlijk zijn, een oorlog tegen een fictieve tegenstander. Een oorlog die nooit gewonnen kan worden en dus altijd kan blijven voortduren (‘War on Terror’).

Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat de machthebbers in de top van de piramide, de totale zeggenschap hebben over al het geld.

Weishaupt wist dat en betrok vanaf het begin bankiers bij zijn club. Deze bankiers waren bijzonder geïnteresseerd in de theorieën van Weishaupt, aangezien ze voor zichzelf een toonaangevende rol voorzagen in de nieuwe structuur. In de tijd van Weishaupt was de monetaire macht versnipperd over een groot aantal, veelal kleine banken. Dat maakte het systeem onbestuurbaar voor de machthebbers. Door de oprichting van de centrale banken waarbinnen zich het totale monopolie over het totale monetaire systeem bevindt, is deze macht gecentraliseerd en is dat probleem oplost.

De implementatie hiervan vond haar rechtvaardiging in een serie economische crises die hiervoor speciaal door de top van de piramide waren opgezet. De bevolking leed grote armoede en riep om een oplossing. Die werd geboden in de centralisatie van de bancaire en financiële macht onder het motto: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’. Precies zoals het nu gebeurt met de huidige crisis, die de bancaire macht verder zal centraliseren door het laten ‘omvallen’ van banken, waardoor er in aantal minder overblijven (= centraliseren van macht) en waardoor extra toezicht (= macht) wordt gerechtvaardigd.

Met bovenstaande instrumenten wordt het de bevolking zo moeilijk mogelijk (zo niet onmogelijk) gemaakt om haar krachten te bundelen en een gevaar te vormen voor de top van de piramide.

Dit alles heeft de uitvoering van Weishaupts plan mogelijk gemaakt. Het plan dat inderdaad heeft geleid tot een steeds groeiende, verborgen macht. Macht waarvan de omvang op dit moment het einddoel (de totale macht) benadert. Pas als dit doel bereikt is, zal de ware aard van het spel en haar bedoelingen niet meer verborgen zijn, en zal de bevolking kennis maken met het desastreuze gevolg: de totalitaire wereldstaat waarin de bevolking in totale slavernij zal moeten leven.

Of Weishaupts voorspelling, dat deze macht eeuwig zou duren, zal uitkomen, moet nog blijken.

Zoals George Orwell zei: de enige kans voor het doorbreken van de macht ligt bij de proles (het ‘gewone volk’). Maar daarvoor moet het volk zich eerst bewust worden van het spel. Pas dan kunnen de mensen een keuze maken om het spel niet meer mee te spelen waardoor het brede fundament (de onderste laag) van de piramide zal afbrokkelen. En daarmee zal de gehele piramide instorten.

Door Pieter Stuurman

+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • exegese schreef:

  Slechts 10 procent van de onderste laag van de piramide hoeft de essentie van dit verhaal maat tot het besef te laten indalen en het spel is gespeeld. Het zal als een kaartenhuis in elkaar vallen en mensen zullen massaal naar meer integere manieren van samenleven zoeken en die zonder twijfel vinden. Als we het met z’n allen gewoon snappen is het over en sluiten en dat gaat zeker gebeuren, de geheimen komen bloot te liggen in hoog tempo, dat zal zonder twijfel zijn weerklank hebben op de machtsstructuren in de wereld, of ze dat nou leuk vinden of niet.

  6 likes
  • Jeff schreef:

   Ik zou willen dat je gelijk krijgt, echt waar. Ben alleen van mening, dat zodra de elite, illuminatie bedreigd worden in hun bestaan, dat zij zelf zorgen voor een serie klokkenluiders, die het verhaal bevestigen. Telkens op een andere manier en uiteindelijk ben je er murw door geslagen en weet niet meer wie te geloven. Vervolgens beland het zoals gebruikelijk op de schroothoop. Macht door het toe te geven, heet dat spel. Ontkennen, is n.l. veel lastiger.
   Bij echt grote problemen voor deze lui, betalen ze je en grote som geld of geven je wat je nodig hebt. Bij de hard-core oppositie , ga je failliet of smeekt ze of ze je willen afmaken en ben je toast. Iedereen heeft een prijs.

   2 likes
   • exegese schreef:

    Klopt Jeff, maar er is één groot verschil met het verleden. De massa heeft toegang gekregen tot informatie die altijd was voorbehouden aan de elite en de directe laag onder hen. Door internet en allerlei andere invloeden neemt het een wending die hen totaal in paniek brengt. De massa wordt wakker, al is dat tergend langzaam, maar de trend is gezet en er is geen weg meer terug, en dat weten ze. Ze voelen het en hun antwoord is paniekvoetbal met talloze aanslagen, ze grijpen als nooit tevoren naar verhulde van daden Satanisch occultisme omdat ze van mening zijn dat dat hun werking zal versterken. Maar het zal ze niet helpen omdat de massa wakker wordt, het is een sneeuwbal effect, traag weliswaar maar daarom niet minder effectief. Echt keihard bewijs hiervoor heb ik niet, het is een gevoel en mijn gevoel heeft me zelden in de steek gelaten. Alle dingen die ze uit alle macht proberen te bereiken mislukken keer op keer, zoals het uitlokken van een oorlog met Rusland, met Iran, de wereld onderdompelen in angst voor terreur, de economie volgt niet de gewenste koers, kortom ze zijn de controle kwijt en de toekomst zal ons vertellen waar dit op uitdraait. Dat zal het bewijs zijn !

    8 likes
    • Jeff schreef:

     al is ons inzicht door een ander perspectief verschillend, wensen we beiden net als velen hier, op een andere wereld … laat dat de spil zijn. Dank voor je reactie en een blik vanuit jouw gezichtsveld.

     3 likes
     • exegese schreef:

      Hoofdzaak is inderdaad Jeff dat wij en velen met ons vurig en oprecht hopen dat het kwaad en het duister zal moeten wijken voor het goede en het licht. Hoe meer mensen daar gevolg aan geven hoe sneller de mensheid betere tijden tegemoet kan zien. Het gesproken en/of geschreven woord als wel alleen de gedachten zullen zich als positieve energie in het collectieve bewustzijn manifesteren en het kwaad naar de achtergrond dwingen om het uiteindelijk uit ons bestaan te verbannen. Alles wat we in grote getale echt vurig willen zal uiteindelijk gaan gebeuren, daar is niets tegen bestand. Massaal bewustzijn is alles wat we nodig hebben en het kost geen cent en iedereen is er in feite toe in staat, al beseft men het in sommige gevallen niet.
      Dank ook voor jouw reactie.

      3 likes
 • atomnics schreef:

  Ik heb het al vaker gevraagd en ik vraag het nu weer, kan iemand mij die zogenaamde illuminati eens aanwijzen? Ik ben bloedserieus. De illuminati bestaat niet (meer) volgens mij. Het is een bangmaak woordje geworden, het bekt lekker, het klinkt ook wel spooky ook.. boehoe de gemene illuminati uit Beieren, boehoe, ze spraken Duits, boehoe, en ze spraken in het geheim met elkaar af, boehoe!!! Net zo boehoe als die Bilderberggroep, ook een stokpaardje van veel complotmedia, en wederom een clubje van mensen die het leuk vinden om in het geheim met elkaar af te spreken. Niets geks aan als je het mij vraagt. Hoeveel getrouwde mannen en vrouwen spreken in het geheim met andere mannen of vrouwen af om stiekeme dingen te doen die het daglicht niet kunnen verdragen? Nee, ik geloof niet in de illuminati. Als het al bestaan heeft dan was het iets van de 18e en/of 19e eeuw. En dan was het zeker niet iets wat wereldmacht had. Bij lange niet zelfs. Ik denk dat dat hele illuminati gedoe verzonnen is als afleiding. Net zoals dat eeuwige gehuil over de Rockefellers en de Rotschilds. Volgens vele complotdenkers zijn dat illuminati families en hebben dit soort families het voor het zeggen hier op Aarde. Ook dat geloof ik niet. Sterker nog, ik weet zeker dat dat niet waar is.

  Ik ben misschien nog wel gekker dan het beeld wat de mainstream media ons wil schetsen over mensen die in complotten geloven. Ik zeg dat er helemaal niet toegewerkt wordt naar een zogenaamde Nieuwe Wereldorde. Die wereldorde is er al lang en breed en die bestaat al duizenden jaren. En die wereldorde die heeft geen macht. Geen feitelijke macht. Wij hebben zelf de macht, alleen zijn we door al die mind control en cultuur creatie vergeten dat wij zelf feitelijk de macht hebben.

  1 likes
  • an argie schreef:

   @Atomnics

   Sinds duizenden jaren wordt onze wereld geregeerd door mensen die de Talmoed aanhangen. Ze staan onder allerlei namen bekend om zand in onze ogen te strooien en ons te laten denken dat we met verschillende groeperingen te maken hebben… Farizeeërs, Tempeliers, Illuminati, Zionisten, Vrijmetselaars, Cabal (Kaballa), Bilderbergers, Globalisten, Neocons, je kunt het zo gek niet bedenken of gasten als Rothschild en Rockefeller hebben de laatste drie eeuwen een zeer belangrijke invloed gehad in de wereldpolitiek

   Van de opkomst van het Communisme, feminisme, hedonisme, globalisme, multiKULturalisme; ZIJ zijn het geweest die het hebben gefinancierd. Die oorlogen en revoluties hebben ontketend. Die moedwillig monetaire crashes en (hyper)inflatie hebben geënsceneerd.
   Waarom? Enerzijds om zoveel mogelijk CHRISTENEN om te brengen. Anderzijds om er zelf zoveel mogelijk aan te verdienen, al dan niet in de vorm van een “staats”bank, olievelden, (diamant-, robijn-, uranium-, en andere soorten)mijnen, pijpleidingen, nieuwsbladen, nutsvoorzieningen, ALLES WAT DE BELASTINGBETALER in eerste instantie heeft opgezet is onder het mom van privatisering en oorlogsbuit vergaard.

   Er zijn honderden miljoenen, voornamelijk christenen, geslachtofferd. Er zijn naties volledig te gronde gericht omdat zij niet naar de pijpen van deze machtswelluste psychopaten wilden en willen dansen. Lees over de geschiedenis van de Talmoed, de Tempeliers, de vrijmetselarij en de Zionisten en snap dat dit één en dezelfde kliek is….

   Misschien dat deze spoedcursus wat inzichten geeft.
   http://www.age-end.com/Gen-CSS/Khazars%20and%20New%20World%20Order.htm

   5 likes
  • Pieter Stuurman schreef:

   De term illuminatie wordt soms gebruikt als verzamelnaam voor de macht achter de schermen. Het is de macht die de door jou beschreven mindcontrol uitvoert en daarmee die macht in stand houdt (en uitbreidt).

   Die mindcontrol heeft de bedoeling om te voorkomen dat mensen gaan beseffen dat ZIJ (wij) de werkelijke macht in handen hebben (zoals je terecht opmerkt). Pas wanneer mensen hun eigen kracht niet kennen (wanneer ze die vergeten zijn), zijn ze te overheersen.

   Het is dus niet de naam die van belang is, maar het besef van de werking van het mechanisme.

   6 likes
  • Nino schreef:

   Wat is jouw antwoord op de hedendaagse gebeurtenissen dan? IS, MH370, MH17, maar ook WW1 en WW2?

   3 likes
  • kees schreef:

   Het voorkomen van het mensenlijk bestaan bestaat uit 2 uitersten en alles wat er tussenin zit. M.a.w. alles komt voor dus dit ook!

   1 likes
 • Marc schreef:

  Fantastisch helder en duidelijk artikel! Compliment! Meer, meer, meer.

  14 likes
  • Pieter Stuurman schreef:

   Hier vindt je meer: http://pieterstuurman.blogspot.nl/

   2 likes
   • robbertje schreef:

    Ik heb niet eerder van en over jou gehoord. Maar dankzij dit artikel nu dus wel. Ik kan mij heel goed vinden in de meeste van jouw blogspots; voorlopig althans. Ik heb ze zojuist eerst nog diagonaal doorgelezen.
    Albert Groeneberg, mijn pseudoniem, heeft jou een facebook-bericht gestuurd.

    0 likes
  • Typhoon schreef:

   Mooi artikel! Doet me denken aan de coupplegers in Turkije!
   Ze hadden allemaal 1 dollar biljetten bij hun!
   Serienummers zijn rang in de piramide. F is hoogste
   Linksboven waar Annuit staat kan je van de beginletters een woord maken namelijk M.A.C.O.N

   Spel in Turkije was inderdaad verstoord door het VOLK…

   0 likes
 • wereldmonarch schreef:

  leuk verhaal maar zoveel macht heb ik niet over mensen..ik overzie de wereld slechts en door skull en bones ben ik ook nog nooit uitgenodigt ..groetjes wereldmonarch

  4 likes
 • JohnSmith schreef:

  Heb verschillende boeken gelezen over de NWO en ik ben het best wel eens met de theorie zij stellen het volgende:

  Het herverdelen van de rijkdom tussen de verschillende landen de have vs the have’s not ieder land even rijk.

  – Ze zijn voorstander van Homohuwelijk (wat is hier slecht aan ? als mensen dat graag willen is het toch goed ?)
  – ze stellen dat de staat de kinder moeten opvoeden daar ben ik het deels mee eens als ik zie hoeveel falende ouders er op deze planeet zijn dan kan ik er ergens bij inkomen zeker als de mensheid als ras naar het next level willen brengen.
  – meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werk vloer (Dit merkt je niet in Nederland maar buiten de EU is het vaak nog alleen de man mag werken. Dit heeft twee gevolgen die man heeft de vrouw in financiële macht en dus ook in de relationele sfeer wat gelijkheid niet ten goede komt.
  – ze stellen dat de overheid eigenaar word van alles wat we maken bedenken en creëren. Nou het kapitalistische systeem van nu werkt ook niet als de overheid eigenaar is dan kan je alles eerlijk herverdelen. ALs wij als menselijk ras de ruimte in wilen en verder dan de maan willen gaan zullen we met de totale menselijkheid hier aan moeten werken en niet onderlingen oorlogen uitvoeren of macht verdelen.
  – Ze willen goddienst afschaffen en verboden maken (zeer mee eens dit geloof in een sprookje of je nu christen/moslim of joods bent) geloof is de oorzaak van verdeeldheid en heel veel oorlog. en ze willen het vervangen door een nieuw geloof het aanbidden van de mens en zijn geest (wetenschap dus)

  Wat ik vooral uitmaak over de NWO horror story’s zijn gelovige mensen bang zijn voor verandering. Dat wij als mensheid eindelijk verder kunnen. Je hebt een 1 wereld regering nodig mocht er buitenaards leven zijn en in mijn beleving is die er hoe kunnen we onderhandelen met andere rassen als wij onderling ons de kop inslaan

  3 likes
  • Pieter Stuurman schreef:

   Dit zijn inderdaad de argumenten die gebruikt worden voor het vestigen van de NWO. De wereldregering zou daarin alle macht hebben over alle mensen.

   Macht is het vermogen het gedag van anderen te bepalen. Dat wil dus zeggen dat die anderen niet meer zelf kunnen bepalen wat ze doen of laten.

   Een situatie waarin mensen hun doen en laten niet zelf kunnen bepalen, heet onvrijheid.

   Totale macht voor de wereldregering, betekent dus totale onvrijheid voor de rest van de mensheid.

   4 likes
   • JohnSmith schreef:

    Hoe moet het dan ? Als ik iedereen hier moet geloven moeten “wij” het volk de macht terug nemen ? voor dat scenario ben ik banger dan de NWO. 80% van de bevolking vind het belangrijkere hoeveel likes ze hebben op facebook of wie er door gaat naar de volgende ronden van . De meesten mensen hebben helemaal geen zin om na te denken over het leven of hoe het verder moet en kijken niet verder dan eigen tuintje. het propageren dat “wij” de macht moeten terug nemen is zinloos. onze eigen regering in van de meest gereguleerde landen ter wereld krijgt krijg het moet moeite gedaan.

    En wie zegt dat zij totale macht misbruiken ? Kijk naar Star trek je hebt daar ook een wereld regering iedereen happy. Ik denk dat er heel veel doemdenkers hier zitten en heel veel mensen die geld verdienen en complot theorieën. allemaal die youtube filmpjes denk je werkelijk dat ze dit doen voor het groter goed ? ze willen allemaal geld verdienen en thats it

    3 likes
 • Wim schreef:

  Amerika moest nooit geboren worden. Laat de Indianen met hun cultuur en natuur, waar niks meer over is. Nu gebeurt het ook met Brazilie en andere groenoorden. Altijd die Imperialisten met hun kunstmatige levensstandaard.

  6 likes
 • pjoterm schreef:

  En het dogmatische massa hynotische zaadje van stille hoop en gerustelling is geplant.

  “De zoektocht naar waarheid begint bij jezelf”
  “Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets!
  Tenzij;
  U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek”

  William Bill Cooper

  5 likes
 • reality check schreef:

  PRIMA, om dit artikel weer eens te herhalen!
  Met Dank aan Pieter Stuurman heb ik het vertaald en doorgestuurd aan vele Engelssprekenden.
  (een hele klus) Google Translate maakte er hutspot van.
  Maar wel geruststellend als dit ook door NSA gebruikt wordt. Ze zullen geen woord begrijpen van wat we zeggen.
  Groeten

  2 likes
 • Nino schreef:

  Zeer interessant artikel, wat een duivel was die Weishaupt zeg! Wel interessant om te lezen waarom de Illuminati is opgericht.

  1 likes
  • an argie schreef:

   Helemaal omdat Weishaubt eveneens de Talmoed aanhing. Dit is ook de reden dat hij toe trad tot de vrijmetselarij, die door de Tempeliers ook de Talmoed aan zijn gaan hangen. Dan is de link met de Zionisten eveneens gelegd 😉

   1 likes
 • Hoax schreef:

  Reactie van uit de Tao paar duizend jaar geleden:houd alle economie en macht structuren lokaal en zo klein mogelijk zo dat alles makkelijk lokaal te controleren is door de bevolking!
  Ik zou er aan toe willen voegen zie IJsland en de bank crisis.Bevolking voor je huisadres!

  2 likes
 • Jaya schreef:

  De hedendaagse macht is corrupt.

  1 likes
 • Onno schreef:

  Onder juristen is het percentage psychopaten aanzienlijk groter dan gemiddeld. Weishaupt is er kennelijk één van.

  Absolute macht en controle (moord niet schuwend en zonder verhoging van de polsslag gaande over lijken) is steeds kenmerkend voor de ‘alien mindset’ van de psychopaat. Het gevaarlijkste type is zgn. ‘adapted compensated’ en relatief recent ondekt.

  Het is de optelsom van ware (levensbedreigende) krankzinnigheid. Duivel is een andere benaming. What’s in a name…..

  1 likes
  • reality check schreef:

   Onno,
   Als je de video bekijkt van Pateo.nl in gesprek met Harald Kautz-Vella dan krijg je een idee hoe het werkt…..die overdracht/beinvloeding van off world energie, die de chakra’s beinvloedt.
   Zeer de moeite waard.

   0 likes
 • Padja schreef:

  Goed geschreven stuk!
  Mijn complimenten.

  Goed onderbouwd ook.
  Ik denk dat het werkelijk zo werkt.
  Ook de huidige religies zijn hieraan onderworpen.
  Door het vernietigen van heilige schriften en in die plaats de moordlustige bijbelse god te zetten werd er bij de mens het gekke idee ingepompt dat elkaar afslachten soms goed is.

  Zeitgeist en venusproject zijn goede documentaires over het machtsspel en wat je als gepeupel concreet kunt doen.

  1 likes
 • x

  Check Also

  trump

  Trump: ‘Wij doen niet meer mee aan die eindeloze oorlogen’

  President Trump werd enkele dagen geleden weer ...

  italië

  Italië gaat de belastingen VERLAGEN (met ons geld): ‘Dit is echt de bloody limit’

  De Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri ...

  >