Financieel

Revolutie door Schuld: hoe de financiële elite de macht heeft weten te krijgen over de samenleving

Help ons door dit artikel met jouw vrienden op je socials te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

In het boek Revolutie door Schuld wordt vanuit historisch en geografisch perspectief beschreven hoe de financiële elite de macht heeft weten te verkrijgen over de samenleving. De onderwerpen die aangesneden worden zetten de historische gebeurtenissen in een ander daglicht. Het boek legt bloot welke achterliggende motieven er waren rond oorlogen en financiële veranderingen, of crises binnen het systeem. Het boek geeft inzicht in de strategie van de elite om de wereld te verenigen onder hun leiderschap. De tactieken worden door hen telkens herhaald met continu hetzelfde beoogde effect. Orde uit chaos, verdeel en heers en de Hegeliaanse Dialectiek behoren historisch gezien tot het standaard repertoire van middelen die moeten leiden tot algehele dominantie en centralisatie van macht.

De elite heeft een beweging in gang gezet die nog maar moeilijk te stoppen is. Alle westerse instituten (als de Council on Foreign Relations, Trilateral Commission en Bilderberg) werken tegenwoordig samen om de vereniging van de aarde tot een New World Order in goede banen te leiden. Landen die hier niet aan meewerken poogt de elite te onderwerpen d.m.v. regime change. We zijn momenteel op een punt aangekomen dat de laatste landen (waaronder Rusland, China en Iran) toegevoegd moeten worden om algehele dominantie van de elite voor de toekomst te garanderen. Die landen werken echter niet mee en het probleem is dat de wereldreservemunt, de dollar, niet het eeuwige leven heeft. Die munt vormt de machtsbasis van de westerse hegemonie.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Vandaar dat er nu een race tegen de klok bezig is om het project dat al een paar eeuwen door hen wordt nagestreefd uiteindelijk te completeren. De vraag is of hen dit gaat lukken en dit boek laat precies zien hoe we op dit punt in onze historie zijn aanbeland. Van de Illuminati tot de nazi’s en bolsjewieken en van de Fed tot de BIS en ECB; alles hangt samen. De hele geschiedenis is niet een aaneenschakeling van toevalligheden maar een aaneenschakeling van goed doordachte scenario’s waarbij toeval een veel kleinere rol speelt dan algemeen wordt aangenomen.

Het boek heeft zich echter wel willen beperken tot verifieerbare waarheden waardoor het geheel een zo goed mogelijk kloppend geheel moet vormen. De vergaande conspiracy denkbeelden van bijvoorbeeld David Icke zal men dan ook niet in dit boek vinden. De werkelijkheid is dat ons systeem zo geëvolueerd is dat wat conspiracy lijkt, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, met logische verklaringen. Het boek bewijst dat aan en staaft alles o.a. met citaten van bekende toonaangevende personen.

Uiteindelijk beschrijft het boek een toekomstbeeld waarbij de wereld op een splitsing staat. De aanstaande crash van ons financiële systeem zal een grote schok teweeg brengen. De vraag is of de NWO voor de economische krach gecompleteerd kan worden of dat de wereld wederom verzandt in oude patronen waarbij oorlog en misère een tijd lang de boventoon gaan voeren. Een derde optie is dat de wereld door een bepaalde bewustwording kiest voor een nieuwe weg waarbij de toekomst zonder algehele oorlog of NWO tot stand komt. Die kans is erg klein, maar dit boek hoopt daar toch een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.

Een greep uit wat besproken wordt

Ontstaan BoE (Bank of England), Franse revolutie, Illuminati, bolsjewistische revolutie, link communisme en kapitalisme, vorming Duitsland, WWI, Weimar, opkomst Hitler, ontstaan VS, Rockefeller-Rothschild-JP Morgan, Fed, CFR, depressie, BIS, WWII, CIA, vorming EU, Bilderberg, financiële crises, euro, Bretton Woods, VN, IMF, JFK, onderwijs, tax free foundations, TC (Trilaterale Commissie), goud, John Birch Society, Iran Contra, Necons, 9/11, Greenspan-Bernanke, Skull & Bones, war on terror, Libië, Syrië, China, Israël, zionisme, Rusland en Poetin, Oekraïne, wereldpopulatie, toekomst.

Een fragment uit het boek over het geheime genootschap Skull & Bones

Na het bizarre verloop van de presidentsverkiezingen van 2000, waren die van 2004 ook opmerkelijk. Bush moest het opnemen tegen de Democraat John Kerry (CFR). Voor de bevolking zou er geen echte keuze zijn aangezien beide kandidaten voor de oorlog in Irak en Afghanistan waren. Daarnaast waren beide kandidaten ook lid van het geheime genootschap “Skull & Bones” van Yale University. Skull & Bones wordt door de leden ook wel de Brotherhood of Death genoemd.

Skull & Bones is niet zo maar een studentenvereniging, het staat bekend als een satanische organisatie met een christelijke oorsprong. Het heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de eerste helft van de 19e eeuw. Het mysterieuze genootschap Skull & Bones werd in 1832 opgericht door William Russell en Alphonso Taft om een elitair netwerk te vormen voor de periode na de universiteit. De orde werd vanaf het begin gedomineerd door ongeveer twintig families die vaak al vanaf de 17e eeuw veel aanzien en macht hadden in Amerika. Zij behoorden tot de early settlers. Binnen de families, met namen als Whitney, Lord, Stimson, Walker, Wadsworth, Harriman, Taft, Bush, Kellogg, Goodyear, Vanderbilt, Phelps, Bundy en Adams zouden vaak onderling huwelijken gesloten worden, iets dat wel vaker voorkomt bij de elite. Een bekend voorbeeld is de vereniging van twee families door het huwelijk van de Walkers en Bushes. Deze elitaire huwelijken werden ook voltrokken met families die geen lid waren van de orde, maar wel een groot fortuin hadden vergaard en er dezelfde ideologie op nahielden. Opvallend is dat William Russells neef, Samuel Russell, de grootste opiumsmokkeloperatie leidde in de 19e eeuw. Samen met de Britse elite zou Russel grote hoeveelheden opium naar China smokkelen wat uitmondde in de opiumoorlogen.

Jaarlijks worden vijftien nieuwe leden voor Skull & Bones gekozen onder de studenten die het laatste jaar van hun studie van Yale ingaan. Er zijn tegenwoordig zo’n 700 levende leden van Skull & Bones waarvan ongeveer een kwart actief is bij het nastreven van de doelen van de orde. Deze conclusie werd getrokken door Antony Sutton, die uitgebreid onderzoek had gedaan naar de orde en er meerdere boeken over geschreven had. De leden die na Yale de politiek in gaan zullen Democraat of Republikein zijn, maar bovenal de ideologie van Skull & Bones nastreven. De geheimhoudingsplicht van Skull & Bones wordt strikt nageleefd.

Revolutie door Schuld: hoe de financiële elite de macht heeft weten te krijgen op de samenlevingTim Russert, van NBC’s Meet the Press, durfde beide presidentskandidaten Bush en Kerry in 2004 te confronteren met hun lidmaatschap, maar ze weigerden ook maar iets te zeggen over de geheime organisatie. Dat kwam hen op kritiek te staan, omdat ze het hoogste ambt ambieerden dat de publieke zaak moet dienen. Het deed de transparantie van de kandidaten geen goed. Een gedeelte van het transcript van het verder ook interessante en onthullende interview van 7 februari 2004 met Bush, staat hieronder:

Russert: You were both in Skull and Bones, the secret society.

President Bush: It’s so secret we can’t talk about it.

Russert: What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild.

President Bush: I’m sure they are. I don’t know. I haven’t seen web pages yet. (Laughs)

Kerry zou de vraag ook ontwijken en zeggen dat de orde geheim was en hij de vragen van Russert niet kon beantwoorden. Men kan zich afvragen wat men werkelijk te kiezen heeft in de VS. Alle regeringen werden sinds de jaren twintig, Republikeins en Democratisch, gedomineerd door leden van de vrijmetselarij, de CFR en de TC. In 2006 zouden beide presidentskandidaten ook nog eens tot hetzelfde geheime genootschap behoren.

De doelen die de orde nastreeft moeten altijd het belang van de leden van de Orde en de aanverwante families dienen. Zo is de orde geïnfiltreerd in het onderwijssysteem doordat bijvoorbeeld lid Daniel Coit Gilman in 1875 president werd van de nieuwe Johns Hopkins University (JHU). Deze universiteit zou toonaangevend worden op het gebied van onderzoek en onderwijsmethoden. Coit had samen met enkele andere leden in Duitsland inspiratie opgedaan, waar hij studeerde onder Wilhelm Wundt. Hier raakte hij bekend met de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel ontwikkelde een filosofie waarmee de samenleving veranderd kon worden in een totalitaire maatschappij waarbij het individu ondergeschikt was aan de staat.

Yale was al sinds midden 19e eeuw onder controle van Skull & Bones aangezien vrijwel alle presidenten van de universiteit lid waren, of familie hadden die lid waren van de orde. Een aantal andere universiteiten, waaronder dus de genoemde JHU, hadden vaak ook presidenten die lid waren van Skull & Bones. Daarnaast werden universiteiten gestuurd door financiële bijdragen die geleverd werden door de grote filantropische belastingvrije stichtingen van de elite. De universiteiten werden daarvan stuk voor stuk afhankelijk en zouden daarom ook ontvankelijk zijn voor suggesties voor de leerstof en interpretaties van de geschiedenis. Hoogleraren werden opgeleid door instituten die door de orde beheerst worden als de Columbia Teachers College en de Chicago School of Education.

Onderwijs is zeer belangrijk voor de elite, omdat het beleid van de staat daarmee gerechtvaardigd kan worden. Men kan zich voorstellen dat het gevoerde beleid van de overheid geloofwaardiger is wanneer de leidende professoren van universiteiten als Harvard, Yale, Stanford en Princeton de aanbevelingen doen en argumenteren ten faveure van het gevoerde beleid.

De orde verkreeg de controle over grote belastingvrije stichtingen, zoals die van Carnegie, Ford en Peabody. Het lukte ze om van 1900 tot 1970 de voorzitters van de stichtingen vaak uit de orde te laten komen. Andere stichtingen die niet onder hun controle vielen, zoals bijvoorbeeld die van de Rockefellers, streefden dezelfde doelen na aangezien de westerse aristocratische elite alleen door samenwerking tot een New World Order kan komen.

“They [CFR/foundation interlock] have undertaken vital research projects for the [State] Department … [and have] fed a constant stream of personnel into the State Department trained by themselves or under programs which they have financed.

The Rockefeller Foundation, the Carnegie Corporation of New York, and the Carnegie Endowment for International Peace, are using their enormous public funds to finance a one-sided approach to foreign policy and to promote it actively by propaganda, and in the Government through infiltration. The power to do this comes out of the power of the vast funds employed.”

Congreslid Carroll Reece, voorzitter van het Reece Committee, kwam in zijn rapport van 16 december 1954 tot de conclusie dat de CFR en belastingvrije stichtingen vergaand samenwerken om de maatschappij naar haar hand te zetten. De CFR zou volgens Reece politici opleiden die daarna in ministeries plaats gingen nemen om de belangen van de elite te behartigen.

De Amerikaanse politiek is verdeeld in Democraten (Kerry) en Republikeinen (Bush), maar de orde zit aan beide kanten van het politieke spectrum. De CFR is voor hen een ideaal instituut om van gedachten te wisselen. Net als de Illuminati binnen de vrijmetselarij, vormt de orde Skull & Bones ook een eigen kerngroep binnen het geheel van de CFR van zo’n 4500 leden, waar zelfs bijvoorbeeld actrice Angelina Jolie lid van is. We mogen aannemen dat zij niet tot de kerngroep behoort die beslissingen neemt. De kerngroep bepaalt samen met andere leidinggevende groepen als de zionisten en leidinggevende persoonlijkheden als David Rockefeller wie er deel gaan nemen in toekomstige regeringen.

Boekomslag

Revolutie door Schuld: hoe de financiële elite de macht heeft weten te krijgen op de samenlevingDe westerse financiële elite blijkt een veel belangrijker aandeel in de loop van de wereldgeschiedenis te hebben dan algemeen wordt aangenomen. In dit boek wordt hun invloed op de maatschappij vanuit historisch en geografisch perspectief belicht. Stap voor stap wordt duidelijk hoe geraffineerd onze maatschappij gedomineerd wordt door een kleine groep mensen. Wat zijn hun doelen? Hoe passen de huidige geopolitieke ontwikkelingen in de historie? Wat ligt er voor ons nog in het verschiet? Oorlogen en het op het randje van omvallen staande monetaire systeem worden binnen de context van deze vragen geplaatst. De realiteit is vreemder dan fictie. Waar Joris Luyendijks boek “Dit kan niet waar zijn” ophoudt, gaat dit boek verder. Rein de Vries (1976) is econoom en raakte in de ban van de moderne geschiedenis na het ontdekken van een aantal onmogelijkheden in de algemeen geaccepteerde versie van onze historie. Het onderzoek naar de werkelijke gebeurtenissen duurde jaren omdat steeds nieuwe feiten aan het licht kwamen. Het geschreven boek was in eerste instantie alleen bedoeld om gelezen te worden door een select gezelschap, maar uiteindelijk is er toch besloten het te publiceren.

Het boek Revolutie door Schuld is hier verkrijgbaar.

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vind je dit belangrijk?
Deel het met iedereen op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Marc
Marc
8 jaren geleden

Ik heb het boek vandaag besteld. Ik denk dat ik elke dag maar bij de brievenbus ga zitten wachten, tot het op de mat valt. 😉

Interessant boek!

Back to top button
1
0
We lezen graag je reactie!x