Mens en Dier

Democratie heeft werkelijk helemaal niets met vrijheid van doen

Help ons door deze info met je kennissen op je social netwerk te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Dat regeringen en bestuurders er een puinhoop van maken wordt voor iedereen steeds duidelijker. Welke “democratisch gekozen” politici het op ieder willekeurig moment ook voor het zeggen hebben, de ene domheid lijkt op de andere gestapeld te worden en de ene na de andere zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een frauderende zakkenvuller, corrupter dan de gemiddelde politieagent in Baribaki.

Geen wonder dat steeds meer mensen gaan nadenken over de vraag: ‘Hoe dan wel?’ Hoe zorg je voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur? In de loop der tijd is er een keur aan systemen en ideologieën uitgedacht en in veel gevallen ook toegepast. Het socialisme, het communisme, het kapitalisme (en nog een hoop ander -ismes) en zelfs de democratie, zijn allemaal modellen geweest die de bedoeling hadden een werkbare hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Allen hebben gefaald.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Het verwondert me dan ook dat de meest gangbare vraag nog steeds is: ‘Hoe moet de wereld bestuurd worden?’, in plaats van: ‘Moet de wereld wel bestuurd worden?’

Zou het niet eens tijd worden om in te zien dat ieder hiërarchisch model uiteindelijk verzandt in onderdrukking en leed onder de bevolking? We hebben er in ons deel van de wereld nu zo’n 20 eeuwen opzitten die gedomineerd waren door allerlei vormen van bestuur en dus van macht. Kijk de geschiedenisboeken er nog eens op na en zie dat die geschiedenis bepaald wordt door een aaneenschakeling van ellende als gevolg van macht en de strijd om macht.

Er was of oorlog, de strijd om macht die altijd ten koste gaat van de bevolking, of geen oorlog en dat betekende in de meeste gevallen dat de bevolking zwaar te lijden had onder het gezag van despoten en heersers.

Ook in deze tijd wordt het nieuws (de geschiedenis van morgen) bepaald door oorlog en machtsstrijd. Misschien wel meer dan ooit en misschien heeft de wereldbevolking ook wel meer dan ooit te lijden onder terreur van de technologische geweldsmachinerie waarover overheden en politiek het monopolie hebben. Kijk bijvoorbeeld even naar de honderden miljoenen doden door overheidsgeweld in de afgelopen honderd jaar.

Welbeschouwd zou het voor de hand liggen dat we daar nu toch onderhand meer dan genoeg van hebben. Dat na twintig eeuwen van chaos en ellende, oorlog en geweld, uitbuiting en armoede, vervolging en genocide, mensen toch een keer tot het inzicht zouden komen dat het geen goed idee is om macht te verlenen aan wie dan ook.

Daarom vind ik het verbazingwekkend dat de idiote overtuiging dat mensen “leiders” nodig hebben, nog steeds bestaat. Vrijwel iedereen meent te weten dat een hiërarchische inrichting van de samenleving “nou eenmaal bij mensen hoort”. Dat dit noodzakelijk is. Dat het zonder leiders of heersers één grote chaos zou worden. Dat we zonder overheidsdwang elkaar voortdurend de harses zouden inslaan, massaal bestelen of zouden laten verkommeren.

In mijn optiek is dat één van de allermafste overtuigen die er bestaat. Een overtuiging die niet zomaar bestaat, nee, die zo wijdverbreid en hardnekkig is dat bijna niemand eraan lijkt te twijfelen.

Die overtuiging is gebaseerd op de gedachte dat mensen vanuit zichzelf niet in staat zijn het juiste te doen. Dat mensen alleen dat juiste doen als ze daartoe gedwongen worden door andere mensen. Betere mensen. Mensen die wel weten wat het juiste is en dat aan ons opleggen en van ons afdwingen. Door “leiders”. Anders doen we het niet…

Maar, als onze overheid even niet toekijkt, gaan we elkaar dan werkelijk te lijf? Slaan we elkander dan werkelijk de kop in? De mensen hier in de straat in ieder geval niet, net zomin als de mensen in de volgende straat. Sterker nog: de mensen in deze straat gaan de mensen in de volgende straat niet eens te lijf. Zelfs niet als onze hoeders even de andere kant opkijken.

Laten we dat achterwege omdat we bang zijn voor de mogelijke straffen? Ik ken werkelijk niemand die zo denkt. Mensen doen dat niet omdat ze dat niet willen doen.

Nou weet ik best dat er ook mensen zijn die niet het beste voorhebben met anderen. Mensen die er geen bezwaar in zien om anderen te benadelen of te beschadigen ten bate van hun eigen belang. Maar hebben we werkelijk een dwingende overheid nodig om ons daartegen te beschermen?

Psychopathie

De meeste mensen gaan uit van de gedachte: als het met de anderen goed gaat, gaat het ook goed met mij. Veruit de meeste mensen zijn er helemaal niet op uit om anderen te benadelen.

Maar naar schatting zo’n 3 tot 10% van de mensen is behept met een variërende mate van psychopathie, denkt alleen aan zijn eigen belang en probeert andere mensen te manipuleren, te bestelen of op andere wijze te benadelen ten bate van zichzelf. Dat zijn de superegoïsten die uitsluitend aan zichzelf denken en die het niets kan schelen of dat ten koste van een ander gaat.

Maar rechtvaardigt dat een surveillancecultuur waarbinnen overheidsgezag ons daartegen zou moeten beschermen? Dat zou betekenen dat die overheid nooit meer de andere kant op kan kijken, iedereen onder controle moet houden, dus ook degenen die helemaal geen kwaad in de zin hebben. Een tendens overigens die momenteel sterk gaande is met alle cameratoezicht, elektronische controle en (binnenkort in dit theater) drones die ons begluren. Maar is dat een goed idee? Ik denk het niet.

Ten eerste omdat het nu toch onderhand duidelijk zou moeten zijn dat lieden met een psychopathische inslag juist onevenredig vaak naar boven drijven in bestuurlijke functies. De geschiedenis (evenals het heden) staat werkelijk bol van despoten, heersers, bestuurders en machthebbers die vooral gekenmerkt worden door niets ontziend egoïsme. Wiens gezag vooral aangewend wordt voor de eigen macht en rijkdom, zonder enig oog voor de ellende en armoede van de bevolking.

Het zijn juist diegenen die het handigst zijn in liegen, bedriegen en manipuleren en er ook geen enkel bezwaar tegen hebben als dat ten koste gaat van wie dan ook (behalve zijzelf), die voor zichzelf de beste en meest invloedrijke posities weten te bemachtigen. Logisch, oefening baart immers kunst.

Voorbeelden te over, en ook wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er in de bestuurlijke toplagen veel meer superegoïsten en psychopaten te vinden zijn dan gemiddeld onder de bevolking.

Is het dan een goed idee om ons door rücksichtsloze egoïsten te laten beschermen tegen rücksichtsloze egoïsten? Dat lijkt me net zoiets als je huis laten bewaken door het inbrekersgilde of je kinderoppas te rekruteren bij de pedofielenvereniging. Niet slim dus.

Maar wat nog veel belangrijker is: wij kunnen misdadigers veel beter zelf aanspreken op hun ontoelaatbare gedrag. Wanneer er geen gezag zou zijn, dan hadden we geen andere keuze dan deze mensen zelf te corrigeren en dat is veel effectiever. Als er dan iemand in de buurt een ander zou beschadigen, dan zouden we er zelf op afstappen en duidelijk maken dat dit gedrag ontoelaatbaar is. In plaats van naar de politie gaan, zoals nu het gebruik is, en de verantwoordelijkheid over te laten aan anonieme vertegenwoordigers van het gezag, die er eigenlijk buiten staan.

Juist omdat de politie en het gezag er eigenlijk buiten staan is het momenteel nodig om iedereen als potentiële misdadiger te behandelen, zoals in steeds toenemende mate het geval is.

Wetten

Wanneer er geen wetten en gezag zouden zijn dan zou er voor ons niets anders opzitten dan te doen wat we zelf het juiste vinden. De mensen in de straat zouden degenen die in hun directe omgeving over de schreef gaan, zelf moeten corrigeren, in plaats van naar de politie te stappen en het over te laten aan een anonieme vertegenwoordiger van het gezag.

Ja maar, hoor ik u zeggen, zonder wetten worden onze rechten niet beschermd. Welnu, wetten zijn er helemaal niet om uw rechten te beschermen. Wetten zijn er om privileges te beschermen en dat zijn meestal niet uw privileges. In feite hebben we geen enkel recht toegekend gekregen door wetgeving, al was het maar omdat u over de wetgeving niets te vertellen hebt.

Het is de politiek, die deel uitmaakt van het gezag, die de wetten bepaalt en naar eigen smaak kan aanpassen als ze dat zo uitkomt. Wetten beschermen daarom vooral de posities van de hiërarchisch hooggeplaatsten. De enige situatie waarin die wetten, theoretisch gezien, enige bescherming zouden opleveren, is wanneer politiek, overheid en gezag werkelijk het beste met u voor zouden hebben. Het moge onderhand duidelijk zijn dit in veruit de meeste gevallen niet zo is.

Gezag heeft alleen bestaansrecht als we in de overtuiging verblijven dat we tegen onszelf beschermd moeten worden. Als we ervan overtuigd blijven dat we er zonder gezag een moordende en stelende chaos van zouden maken omdat dit “nou eenmaal in de aard van mensen” zou liggen. Maar dat spreekt faliekant tegen de gangbare gedachte dat democratie een goed en eerlijk systeem zou zijn en dat democratie zo ongeveer gelijk zou staan aan vrijheid.

Maar wanneer wij mensen, er werkelijk op uit zouden zijn elkaar te bestelen, de kop in te slaan of zwakkeren te laten verkommeren, waarom stemmen we dan niet massaal op partijen die deze dingen voorstaan? Dat doen we niet omdat we dat niet willen.

Democratie heeft werkelijk helemaal niets met vrijheid van doen. Als een slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, aan wie hij moet gehoorzamen, is hij dan vrij?

Democratie is een systeem dat de hiërarchie in stand houdt, met instemming van de bevolking. Handig, want dat scheelt een hoop gedoe met het in bedwang houden van die bevolking. Er wordt ons niet gevraagd of we ons zelfbeschikkingsrecht willen weggeven aan een ander (een ‘leider’ die voor ons mag beslissen) maar aan wie we het willen weggeven. En toch gaan we steeds maar weer vrijwillig naar de stembus om ons zelfbeschikkingsrecht weg te geven in de veronderstelling dat we “nou eenmaal bestuur nodig hebben”. We gedragen ons als gehoorzame kinderen. Terwijl we toch helemaal geen kinderen zijn.

En het gezag gedraagt zich als een ouder die nog steeds zeggenschap wil behouden over zijn volwassen kinderen. Die deze volwassen kinderen nog steeds meent te moeten opleggen wat ze moeten doen of laten. Het gaat dan al lang niet meer om het nemen van verantwoordelijkheid (dat kunnen volwassenen prima zelf), maar om het behoud van de (machts)positie. Het is dan aan die volwassen kinderen om zich daarvan los te maken door de bevelen simpelweg te negeren en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun doen en laten.

Vergissing

Een hiërarchisch ingerichte wereld is al tientallen eeuwen onze realiteit. Die realiteit is het gevolg van onze overtuiging dat dit een noodzakelijkheid is. Dat het onontkoombaar is. Daarom stemmen we ermee in en daarom blijft die realiteit zo bestaan.

Maar dat die realiteit altijd zo geweest is, wil nog niet zeggen dat het altijd zo moet blijven. Wat als die overtuiging nou een vergissing is? Dat die vergissing al zoveel eeuwen bestaat, maakt die vergissing nog niet tot waarheid.

De chaos en het geweld in de wereld zijn juist het gevolg van bestuurlijke macht. Het zijn machthebbers en overheden die oorlogen, moord en doodslag, en systematische diefstal op hun geweten hebben. Allemaal zaken waartegen diezelfde overheden ons juist zouden beschermen, in onze overtuiging. Diezelfde overtuiging laat ons als gehoorzame soldaten, politieagenten, belastingambtenaren en andere volgzame handlangers, de gruwelijkheden uitvoeren.

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het juiste te doen? Wat als we gewoon gingen doen die we allemaal willen doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen? En die dierbaren weer voor hun dierbaren. Dan zorgt iedereen voor iedereen en dan hebben we helemaal niemand meer nodig die ons vertelt wat we moeten doen, met alle gruwelijke uitwassen van dien. Uitwassen die het, getuige de beschreven ellende, ons juist onmogelijk maken om ervoor te zorgen dat het goed gaat met ons en met degenen die ons aan het hart liggen.

Het zal natuurlijk even wennen zijn om zelf te beslissen wat het juiste is om te doen. We zijn zo lang gewend geweest dat anderen, bestuurders, politici en overheden ons dat vertellen. Maar na al die eeuwen ellende zou het nu toch onderhand duidelijk moeten zijn dat dit geen goed idee is. Er zit dan werkelijk niks anders op dan eraan te wennen om voortaan de verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen.

Tijd voor iets werkelijk nieuws dus.

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman.

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je deze informatie belangrijk?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

69 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Loki
Loki
7 jaren geleden

Pieter Stuurman heeft een interessant stuk geschreven maar daar zitten een hoop vergeten zaken in.
Wij leven nu in een heel andere tijd dan 2000 jaar geleden, dus moet je er ook op een heel andere manier naar kijken.
Over de hele wereld, op enkele landen na, zijn landen gebonden aan onderdrukkende geld structuren, welke zijn opgelegd door 1 bepaalde geldwolf, Rothschild.
En omdat de meeste mensen niet weten of daar onbewust van zijn, wordt de bevolking daar in meegeleurd zonder daar toestemming voor te hebben gegeven.
Daardoor kan men niet meer spreken van een democratie, maar van een gemanipuleerde controleerde dictatuur. Wie denkt dat in Nederland alles zo goed geregeld is komt van een koude kermis thuis. Nederland is een surveilance staat van de bovenste plank. Alles wat je doet, overkomt of weigert wordt geregistreerd. Dat houdt niet op bij een paar camerabolletjes van de politie in een straat of plein. Denk nu niet dat dat op een A4tje past, want voor iedere burger zijn dat al gauw 100 A4tjes en die stapel wordt alleen maar dikker vanaf je geboorte naarmate je ouder wordt. Ook daar heeft niemand in Nederland toestemming voor gegeven. Men doet het gewoon.

Pieter spreekt in zijn schrijven over leiders in de politiek, wat in mijn ogen een verkeerde benaming is, het zou beter zijn geweest al hij ze volksvertegenwoordiger had genoemd, want zo doen ze zich voor. Een misleiding die beter past in een One Man show, gezien het feit dat zij vertegenwoordiger van de Kroon worden na beediging, wat feitelijk neerkomt op zoveel mogelijk geld binnen harken.

Dit stelen van de bevolking wordt op een uiterst slimme en achterbakse wijze in gang gezet. Niemand, althans bijna niemand, beseft dat iedere burger een toneelspeler is, ook wel acteur genoemd. Jawel, u speelt toneel over uw eigen leven en afkomst.
U wordt geboren en na “aangifte” krijgt u een nieuwe identiteit. U werd geboren als Piet; van de familie Lut en nu heet u volgens de overheid Piet Lut ook wel PIET LUT.
Dit is de Overheidsnaam die voor u gecreëerd is om u te kunnen verhandelen op de financiële markt. Echter wordt u zo slaaf gemaakt van het systeem en als borg dient u oa belasting te betalen.
Dus MENS wordt Natuurlijk Persoon welke een acteur is.
Houdt u er even rekening mee dat de wetgeving in Nederland niet gebaseerd is op mensen maar Natuurlijke Personen (acteurs)
Door uzelf te legitimeren middels een ID, rijbewijs of tegenwoordig ook uw bankpas (let daarbij even op de gegevens die erop staan Piet Lut of PIET LUT en/of BSNnr), geeft u toestemming van het feit dat u een juridisch papiertje bent ipv een mens en daarmee toestemming om bijvoorbeeld oom agent een bonnetje te laten uitschrijven. Dit systeem gaat natuurlijk veel verder, ware het niet dat je steeds meer en vaker dit systeem hanteert om iets voor elkaar te krijgen. En zo kom je steeds dichter bij “total control”. Wie denkt dat dit onzin is, weet niet waar hij/zij het over heeft. Bewijzen hiervan heb ik bij toeval in handen gekregen.

Vrijheid bestaat niet in zo’n systeem, al lopen sommige volmondig te blaten dat ons democratisch systeem vele verworven vrijheden kent. Nou, noem mij er dan maar 1. Het gros is geen echte vrijheid.

Mensen beseffen gewoonweg niet hoe ze worden belazerd en dat wat Den Haag doet zelfs internationaal is verboden. Maar toch straks weer als een stel makke schaapjes naar de stembus rennen zonder na te denken.

L. Vervloet
L. Vervloet
7 jaren geleden

Dit verhaal raak nog wal nog kant, ervan uit gaan dat het allemaal aan de overheid ligt en dat de mensheid goed is.
Zodra er geen overheid, regels en wetten zijn en niemand er meer is om iedereen in het gereel te houden geld er maar een wet en dat is de wet van de sterkste ofwel je bent de jager of de prooi.

J@n
J@n
7 jaren geleden

Echt walgelijk hoe politiek Nederland momenteel de media bestookt met nieuwe politiek correcte koers. Meer aandacht voor ouderen, meer aandacht voor normen en waarden, meer aandacht voor Nederland, etc etc. Zodra de elite is gekozen door het “stem vee” laat men alles vallen (zie Rutten) en gaat door met de waan van de dag. Er is geen enkel positief punt te noemen van het huidige kabinet en toch gaat men er weer op stemmen. Wie is nu slim bezig de kiezer of de politiek? Denk daar eens over na als u in het stemhokje staat.

PeterdJ
PeterdJ
7 jaren geleden

Goed artikel Robin. We zien wel wat er in Amerika gebeurd, als men de tijd neemt om dat te onderzoeken. De macht over de bevolking stamt af van de invloed en inmenging van de NWo, New world order. Dit zit embedded in alle facetten van westerse regeringen, Europese Unie is een goed voorbeeld. De mainstream media houdt veel tegen in wat de passieve bevolking wel of niet hoort. Tijden gaan veranderen maar de mens is al zo ge-brainwashed dat ze alles maar lukraak geloven wat de lezen en verteld worde, ze willen immers geleid worden want de meesten kunnen niet voor zichzelf denken, dus wat je al zei het zijn slaven geworden. Bewustzijn verandering is komende en dan gaat er een lichtje branden en zien ze de waarheid, wat al jaren van hen onthouden is. Meer klokkenluiders zullen hun verhaal doen. Iemand moet de leiders van dit land in de gaten houden die komen zonder morren door hun falen en leugens lachend naar buiten. Democratie moeten opnieuw uitgevonden worden, het is nu nog maar een geschreven woord en betekend niks. Ontkenning dat er iets verkeerd is, is ook aan orde. Dan geld dit: The greatest ignorance is to reject something you know nothing about.

Back to top button
69
0
We lezen graag je reactie!x