Homepagina » Het Complot » Als de technologische gevangenis voltooid is, gaat de knop om: precies zoals altijd de bedoeling was
Als de technologische gevangenis voltooid is, gaat de knop om: precies zoals altijd de bedoeling was

Als de technologische gevangenis voltooid is, gaat de knop om: precies zoals altijd de bedoeling was

Je kunt allerlei verdelingen maken binnen de mensheid. De meeste zijn onzinnig en zijn gebaseerd op illusies. Maar de enige werkelijke verdeling is waarschijnlijk die tussen de machtselite en rest van de mensheid.

Vele eeuwen geleden heeft deze elite zich afgesplitst van de rest van de mensheid en vormt sindsdien (in toenemende mate) een subcultuur, of liever een supracultuur met een geheel eigen denkwijze en geheel eigen overtuigingen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Een supracultuur waarbinnen men uitsluitend onderling verkeert en die gebaseerd is op de overtuiging van superioriteit ten opzichte van de rest van de mensheid. De mensheid die als hun bezit beschouwd wordt.

Een verdeling dus die al sinds mensenheugenis bestaat, en die, zoals het er nu uitziet, voorlopig niet zal ophouden te bestaan. Het is waarschijnlijk de enige verdeling die geen illusie is, maar die in alle tijden, op alle plaatsen en door alle onderdrukten aan den lijve ondervonden werd en wordt.

Het is een verdeling die gebaseerd is op een elementair verschil in belang. Twee verschillende belangen die haaks op elkaar staan en onverenigbaar zijn.

Het belang van de mensheid is niets anders dan te kunnen leven, en te voorzien in haar behoeften. En het belang van de elite is niets anders dan de rest van de mensheid zoveel mogelijk te exploiteren. Voor haar eigen belang en rijkdom. Om de mensheid zo volledig mogelijk uit te zuigen, zonder ook maar enig mededogen voor die mensheid. Of het nou leidt tot verschrikkingen als oorlog, armoede, verhongering en andere vormen van ellende, of tot massale sterfte: de geschiedenis leert dat het de elite letterlijk niets uitmaakt.

Het gaat maar om één ding: opbrengst.

In alle tijden heeft de elite altijd een maximalisatie van die opbrengst nagestreefd en in de loop der eeuwen is men daar steeds beter in geworden. Voortschrijdend inzicht, overgedragen van vader op zoon, kun je het noemen. Omdat het maximeren van de opbrengst haaks staat op het belang van de bevolking, heeft men altijd systemen nodig gehad om die bevolking te managen. Uit zichzelf zal de bevolking namelijk de vruchten van haar arbeid niet komen aanbieden aan de minieme minderheid waaruit die elite bestaat.

In de loop der tijd heeft men een groot aantal managementtechnieken uitgeprobeerd. Allemaal hadden ze hetzelfde doel: hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de arbeid van de bevolking, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die arbeid ten goede komt aan ons, in plaats van aan de bevolking zelf? En, niet te vergeten: hoe voorkomen we dat de bevolking, die in aantallen veel groter en dus sterker is dan wij, in opstand komt?

Die elite heeft verschillende managementtechnieken uitgeprobeerd. Proefjes gedaan, zeg maar. Vergelijk het met de vroegere melkboer die een trekhond had om zijn melkkar voort te trekken. Die melkboer werd geconfronteerd met de vraag: hoe kan ik die hond zo efficiënt mogelijk laten lopen, zonder dat hij mij bijt? Hij kon er de zweep overheen halen, maar dat kostte hemzelf energie, en bovendien werd de hond vals, of op een moment zodanig murw geslagen dat hij niet meer liep. Vervolgens kwam de melkboer op het idee om de hond een worst voor te houden. Aan een hengel vanaf de kar. En hup, de hond ging lopen. Maar na een tijdje kreeg het beest in de gaten dat hij nooit bij de worst zou komen, en stopte met lopen. Pas toen de melkboer de hond af en toe een stukje worst gaf, bleef de hond lopen. De melkboer moest nu de meest efficiënte verhouding zien te vinden tussen beloning en prestatie. Hoe vaker hij een stukje worst gaf, hoe gemotiveerder de hond, hoe harder hij liep. Maar te veel worst verzadigde de hond, en dan hield hij op met lopen totdat hij weer trek kreeg. Weinig worst was natuurlijk voordeliger, maar hield ook in dat het uitgemergelde beest minder hard liep. En het uitproberen van verschillenden managementtechnieken leidde tot voortschrijdend inzicht, en dat inzicht leidde tot een optimale balans tussen de investering in worst, en de opbrengst van de hond. In alle gevallen echter, bleef de hond de slaaf van de melkboer.

Precies op deze manier heeft de elite steeds verfijndere managementtechnieken op de bevolking losgelaten. En dit alles met hetzelfde doel: een optimale opbrengst, en het beheersbaar houden van onvrede onder de bevolking. Oftewel: rijkdom en macht (controle).

Eerst in de vorm van ouderwetse slavernij. De zweep dus. Deze techniek is een langdurig succesnummer gebleken, totdat het voortschrijdend inzicht leidde tot een meer efficiënte techniek.

Zoals aan ieder managementsysteem, kleefde er aan ouderwetse slavernij een nadeel: de slaven waren eigendom, moesten dus gekocht worden, en daarom ook onderhouden worden. Anders gingen ze dood en verloor de slavenbezitter zijn investering. Bovendien werkten slaven niet erg efficiënt. Ze werden uitsluitend gedreven door de angst voor de zweep. Toen men dit nadeel begon in te zien, kwam men tot een meer efficiënt systeem: laat de slaven ‘vrij’ en laat ze voor zichzelf zorgen.

Om in hun levensonderhoud te voorzien waren de voormalige slaven verplicht om te gaan werken voor hun vroegere slavendrijvers. Elders was geen werk en viel er dus niks te verdienen. En van het geld dat ze verdienden, moesten ze nu hun eigen huisjes bouwen en hun eigen voedsel kopen. De voormalige slavendrijver merkte dat de voormalige slaven nu vanzelf harder gingen werken als hij ze minder betaalde. Ze moesten wel. En de oude slavendrijver was nu minder geld kwijt aan loon, dan hij vroeger kwijt was aan voedsel en onderdak voor zijn slaven. Bovendien was de opbrengst per slaaf nu veel groter dan voorheen, omdat de werknemers nu net zo hard werkten als nodig was om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hoe minder hij ze betaalde, hoe harder ze moesten werken. Voortschrijdend inzicht. Managementtechniek.

Deze managementtechniek leidde tot de machtsverhouding werkgever/werknemer en dat resulteerde in de industriële revolutie. Die industriële revolutie leidde tot enorme armoede, honger en andere misstanden onder de bevolking. En tot gigantische rijkdom van de elite. Maar omdat de voormalige slaven iets meer vrijheid hadden dan ze hadden toen ze nog letterlijk slaaf waren, leidde dit tot opstanden en stakingen. Ze hadden dan weliswaar iets meer bewegingsvrijheid dan vroeger, maar ze wisten zelf verdomd goed dat ze niet vrij waren. Ze waren voor hun bestaan volledig overgeleverd aan de elite. Deze onvrede leidde tot risico’s en bovendien kostte het de elite veel energie en investeringen om het volk in bedwang te houden.

Dus probeerde men iets nieuws. Net zoals de melkboer met zijn hond, kwam de elite tot een inzicht: als we gewenst gedrag belonen met een groter deel van de worst, dan zal het volk zich zo gedragen als wij willen. En als we het volk laten geloven dat ze de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen opwerken, en als we daarvoor extra beloning in het vooruitzicht stellen, dan gaat dat volk vanzelf harder werken. En hoewel het een investering vraagt, zal het uiteindelijk leiden tot een grotere opbrengst. Bovendien kunnen we het verkopen als een humanitaire omwenteling, en daarmee ons imago (want dat was nogal negatief) oppoetsen, en dat leidt weer tot minder problemen. Maar deze nieuwe managementtechniek was wel relatief duur. Om het volk rustig en gemotiveerd te houden, moest een relatief groot gedeelte van de winst geïnvesteerd worden in de bevolking. In de vorm van beloning.

Maar het enige criterium was en bleef het optimaliseren van de opbrengst van de arbeid van het volk. Opbrengst die uiteindelijk ten goede moest komen aan de elite. Net als bij een boer die merkt dat zijn vee meer opbrengt als hij het meer ruimte laat. En dat hij een hogere prijs krijgt voor sociaal acceptabel vlees. Maar het gaat uiteindelijk om de opbrengst. In honderd jaar tijd waren de geketende slaven van weleer, geworden tot ‘scharrelslaven’. Er was een balans gevonden tussen investering en opbrengst.

Maar de elite zou de elite niet zijn als ze hiermee genoegen nam. Ook nu was er sprake van voortschrijdend inzicht. Men kwam tot het inzicht dat mensen altijd zullen streven naar het voldoen aan hun behoeften. Daar is niets aan te doen. Die behoeften zijn niet weg te nemen of te beheersen. Dat inzicht leidde tot een nieuwe managementtechniek. En deze keer was de managementtechniek gebaseerd op technologie.

Men had al geleerd dat de behoeften van mensen weliswaar niet te veranderen zijn, maar dat het plaatsen van een managementtechniek tussen de mensen en hun behoeften zeer efficiënt werkte. Men had dat geleerd door ervaring met de meest efficiënte managementtechniek aller tijden: geld.

Voorheen waren kleine gemeenschappen volledig zelfvoorzienend. Binnen de gemeenschap werd alles geproduceerd dat nodig was. Via ruilen kon vrijwel iedereen aan zijn behoeften voldoen. Door het plaatsen van de technologie geld tussen de mensen en hun behoeften, kreeg de elite veel meer controle over het volk. De behoeften waren weliswaar niet te beheersen, maar de tussenstap geld was wel beheersbaar. En daarmee was het volk prima te sturen.

Daarnaast werd binnen de traditionele gemeenschap ook voorzien in niet-materiële behoeften. De behoefte aan menselijk contact en communicatie bijvoorbeeld. Aan familiebanden en banden met vrienden. En door dat directe menselijk contact werd ook voorzien in de behoefte aan informatie en kennis.

Gesterkt door haar ervaring met het managementgereedschap geld, besloot de elite dat het zinvol was om op zoveel mogelijk gebieden een technologische tussenstap te plaatsen tussen de mensen en hun behoeften. Een technologische tussenstap die door de elite beheerst zou worden en daarmee een gereedschap zou vormen om de bevolking te sturen, zonder al die dure investeringen in beloning en (relatieve) vrijheid voor het volk. Volk dat als eigendom van de elite beschouwd werd en wordt.

Het ontwikkelen van deze technologieën zou men overlaten aan het bedrijfsleven. En daarvoor was kapitaal nodig. Het kwam daarom goed uit dat de elite de volledige beheersing had over de kapitaalmarkt. Zo kon men beslissen over welke nieuwe technologie gefinancierd zou worden en welke niet, en daarmee over welke technologie ontwikkeld zou worden en welke niet. En uiteraard werden uitsluitend die technologieën gefinancierd die zouden leiden tot meer controle over de bevolking.

Natuurlijk zouden die nieuwe technologieën omarmd (en betaald) moeten worden door de bevolking. Het volk zou van elke nieuwe technologie het ‘voordeel’ moeten ervaren. En dat was niet moeilijk omdat het steeds ging om technologie die het voldoen aan menselijke behoeften gemakkelijker toegankelijk maakte. Maar het volk had niet in de gaten dat diezelfde technologieën beheerst werden door de elite en dat het volk daarmee de toegang tot het voldoen aan hun behoeften uit handen gaf aan die elite. En dat dit de werkelijke reden was van het beschikbaar komen van die technologieën.

Eén van die technologieën waarin geïnvesteerd werd was de telefoon. Toen de radio, de bioscoop, de televisie, de auto, voedseldistributie via gemotoriseerd verkeer, het internet etc.

Het was voor mensen niet langer noodzakelijk om in gemeenschappen bij elkaar te wonen om aan hun behoefte aan voedsel, contact en communicatie te voldoen. Of om zelfvoorzienend te zijn. En de maatschappij werd daarnaar ingericht. Wonen en werken werden uit elkaar gehaald: de technologie auto werd er tussen geplaatst. Sociale contacten en informatievoorziening verliepen steeds meer op afstand: de technologie elektronische communicatie werd ertussen geplaatst. Gebieden en landen werden economische monoculturen: de technologie distributie werd er tussen geplaatst. Enzovoort.

En om in de dagelijkse behoeften te voorzien werd het volk afhankelijk van die technologieën. Distributie en vervoer, televisie, telefoon en internet werden noodzakelijk. Tussen de mensen en vrijwel iedere menselijke behoefte was nu een door de elite beheerste technologie geplaatst.

En nu het plan klaar is, en de hele maatschappij ernaar ingericht is, kan men via de gecontroleerde technologieën de toegang tot het voldoen aan menselijke behoeften gaan rantsoeneren en daarmee gedrag afdwingen. En op die manier kan men de bevolking volledig op afstand besturen.

Door het beheersen van de verkeersstromen kan men vervoer rantsoeneren. Door het beheersen van distributie kan men voedselvoorziening rantsoeneren. Door het beheersen van de mediakanalen kan men informatie rantsoeneren. Door het beheersen van telecommunicatie kan men onderling contact rantsoeneren, of, als dat uitkomt, onmogelijk maken. Door het beheersen van de internetinfrastructuur kan men kennis censureren. Zodra het de elite uitkomt. Zodra de tijd rijp is.

De laatste en beslissende stap, zal volledig elektronisch geld zijn. Daarmee kan het koopgedrag (en dus de toegang tot levensbehoeften) van iedereen op individueel niveau gereguleerd worden. Wie niet feilloos gehoorzaamt, wordt uitgesloten.

De hele samenleving is gebaseerd op elektronische communicatie en andere technologie. En omdat het volk daarvan afhankelijk geworden is en in fysieke verdeeldheid leeft, kan met één druk op de knop het risico op verbondenheid en opstanden geminimaliseerd worden, en kan met één druk op de knop de toegang tot de basisbehoeften (individueel of collectief) gedirigeerd, geminimaliseerd of uitgesloten worden.

Maar daartoe zal pas besloten worden als het technologisch managementsysteem compleet is. En daaraan wordt gewerkt. Pas wanneer de elektronische dictatuur volledig waterdicht is, kan de knop om. Als iedere slaaf voortdurend en volledig geautomatiseerd kan worden gevolgd, en als ieders gedrag volledig in kaart gebracht is, als de technologische gevangenis geheel voltooid is, kan al die technologie, die door het volk in de loop der tijd omarmd is en waar het niet meer zonder kan, gebruikt worden waarvoor het is bedoeld: totale, risicoloze controle. En pas dan zullen de investeringen worden terugverdiend.

Want dan is er geen enkele noodzaak meer om het volk te laten meedelen in de worst en komt alles ten goede aan de elite. Precies zoals altijd de bedoeling was.

Door Pieter Stuurman

Wil je helpen voorkomen dat de technologische gevangenis voltooid wordt? Denk er dan aan dit artikel te delen op Facebook.

[Pieter Stuurman]
0 0 stem
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
65 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
pilske
pilske
5 jaren geleden

En we weten allemaal wat de Elite ons brengt, willen wij dit hun nog een keer gaan toelaten!!,…ik iig niet!kijk en huiver!

https://www.youtube.com/watch?v=uOBemtDE5NA

Jeff
Jeff
5 jaren geleden

Goed stuk en eigenlijk in grote lijnen zoals ik het zie. Blijf ook om me heen roepen, dat internet,smartphone, facebook en ga nog maar ff door niet gemaakt is voor het gemak. Maar ja, dan ben je een zeikerd. Ik heb internet voor mijn werkzaamheden en ik bezit geen smartphone of doe niet aan facebook. Ik vindt de duim op deze site al een verfoeilijk iets.
Likes geven, ff serieus. Wel is het zo, dat ook ik me laat leiden door een aantal processen, simpelweg om in dit land, in deze maatschappij te overleven. Maar het scheelt echt wel of je je daar bewust van bent, want dan behoef je het niet voor andere doeleinden te gebruiken.
Wij en inclusief mezelf, zijn makke schapen….maar een klein beetje openstaan of verzet zou al tot iets anders kunnen leiden. Utopie? ja! Onmogelijk? nee!

Stefan
Stefan
5 jaren geleden

Mooie illustratie van wat er op het fysieke niveau aan de gang is. Maar weet wel dat dit verhaal meer lagen heeft. Het is niet enkel fysieke strijd. Het is ook energetisch.

Waar de (echte) elite echt op uit is is het spirituele licht van de wezens op aarde die dit licht nog niet verloren zijn. Dit gebeurt via rituelen, symbolen en mind control.

De elite moet dit doen, omdat ze zelf geen licht meer van de bron ontvangen, en dus hebben ze mensen nodig die dit licht onbewust en daardoor vrijwillig afstaan.

En daarom is alles zo verborgen, zitten symbolen verstopt in alles, en is mind control een ongezien netwerk van manipulatie om mensen te beroven.

De grootste slag die we dus kunnen slaan, is mind control ontmaskeren, waardoor de duisternis zwakker wordt. Dan komt het fysieke spel op losse schroeven te staan.

StefanZ
StefanZ
Reactie op  Stefan
5 jaren geleden

och jongens….weer zo’n zweverige glijder. Verhaal klopt grotendeels wel, vindt alleen dat er wel een heleboel open deuren open geschopt worden. Met spiritueel licht en elfjes kan ik niet veel en heb nu twee riemen om, om m’n broek omhoog te houden. Leuk dat je reageert, maar blijf wel even serieus…

Ad
Ad
Reactie op  StefanZ
5 jaren geleden

zweverige glijder? Er is zeker een spirituele oorlog aan de gang en die is zeker serieus te nemen. Of we het nou over ‘licht’ hebben of ‘energie’. Er is zeker sprake van diefstal op spiritueel gebied…

EllenB
EllenB
5 jaren geleden

Goed en duidelijk geschreven artikel.
Bedankt redactie !

Ik zou nog een laatste zin willen toevoegen.
Zodra de robots zover ontwikkeld zijn, dat ze alle menselijke arbeid kunnen overnemen, zullen wij niet meer nodig zijn, en kunnen we massaal ‘geruimd’ worden.
Nu gebeurt dat alleen nog maar mondjesmaats.

Ik heb alle afleveringen van ‘Black Miirror’ gezien, en dan krijg je een goed idee wat men met ons van plan is.
Heel angstaanjagend.
Ook ‘Wall Street’ en zijn opvolger, die gisteren op de T.V was, geven een goed beeld van hoe onze Elite denkt.
Je reinste psychopaten zijn het.
Ze hebben letterlijk, niks menselijks.

Heb vandaag toevallig een interview gezien met een seriemoordenaar.
Die geeft een heel goed inzicht, in hoe deze ‘mensen’ denken.
Hier een link voor wie dezelfde nieuwsgierigheid heeft naar de psyche van onze vijand, als ik.

link: https://www.youtube.com/watch?v=ft-bxXJaHAM

Vincent robbesom
Vincent robbesom
Reactie op  EllenB
5 jaren geleden

Black mirror is geweldig!
Maar is tv gemaakt door creatieven..what if… Is geen realiteit!

EllenB
EllenB
Reactie op  Vincent robbesom
5 jaren geleden

Nee, NOG NIET !
George Orwell leek ook een Science Fiction schrijver vroeger.
En zo hebben de Illuminati praktisch alles aangekondigd, wat ze met ons van plan waren.
Bijna alles wat ik vroeger als S.F zag, blijkt nu echt te gebeuren.
Toen ik net ‘wakker’ was, ben ik echt door een rouwproces gegaan.
De wereld die ik dacht te kennen, was er niet meer.
Eerst de ontkenning, toen de woede, daarna het verdriet, en nu min of meer, de acceptatie.

We leven in een omgekeerde wereld.
Een spiegelplaneet a.h.w.
Voorbeeld: alles wat ik als integer beschouw wordt afgestraft, en dat wat ik als corrupt zie, wordt beloond.
Als je de waarheid spreekt, kun je het wel schudden.
Als je goed kunt liegen, kom je een heel eind in deze wereld.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ben blij dat hier binnenkort een eind aan komt.
Dat deze prachtige planeet ons af gaat schudden, en weer de kans krijgt om zichzelf te herstellen.
Het is mooi geweest !

Gerard
Gerard
Reactie op  EllenB
5 jaren geleden

EllenB

Ik ben ook blij – dat alle goddelozen (met in het bijzonder) de Elite op geruimd wordt! Waar heb je jou verhaal weg getoverd dat iedereen van deze planeet wordt geschut?

Wat een onzin wat ik hier allemaal lees op deze site – en ze hebben niet eens een boek van buitenaardsen!

StefanZ
StefanZ
Reactie op  EllenB
5 jaren geleden

Leuke reactie, maar het is van alle tijden en niet van nu. De grootste leugen is 2000 jaar geleden verzonnen. Het geloof is een leugen, met maar een doel…. het gepeupel onder de duim houden. doe je iets wat “de kerk” niet leuk vindt, kom je in de hel. Ben je volgzaam wordt je beloond. Zo kan je met een handjevol mensen, de meute in bedwang houden. De wereld “vergaat” al tijden. Er wordt al eeuwen melding van gemaakt, maar we zijn er nog steeds. Dat we eens geraakt zullen worden door een stukkie steen uit de ruimte staat wel vast. Of dat het einde inluidt, daar heb ik zo mijn twijfels over.

Gerard
Gerard
Reactie op  StefanZ
5 jaren geleden

StefanZ

Het is van alle tijden… en is 2000 jaar geleden begonnen? In iedergeval leert de grootste valse zelfzuchtige geldgierige RKK dat men naar de hemel of de hel gaat… dat doen wij niet – wij leren dat “niemand” naar de hemel of de hel gaat!

Meer – http://www.biblical-truth.com/nederlands/boeken

(Download) Boek – Pagina 166 – MYSTERIE DER EEUWEN

PS: Links onderin van bovenstaande link meer linken die niet link zijn [met naar de hel] gaan – maar een beter leven hier op deze planeet na deze huidige hachelijke overgangsfase.

Jaap
Jaap
5 jaren geleden

Kort samengevat hebben we het hier over TechnoFobie.

Gelukkig worden techniek ontwikkelingen steeds meer bij de individuele mens gebracht. Daarmee is de individuele mens in staat om de kleine elite groep in de greep te houden.

De kleine elite groep is o zo bang voor de grote massa. Als de massa zich organiseert dan bestaat de elite niet meer.

Mooie toekomst!

Jeff
Jeff
Reactie op  Jaap
5 jaren geleden

Jaap, het is juist diezelfde elite die dat naar je toebracht, met de bedoeling dat WIJ nu meer controle hebben. Het is juist de bedoeling dat we dat denken. Eer ze wat bedenken hebben ze al tig doemscenario’s uitgewerkt. Dat jij en ik allerlei apparaatjes kopen met knopjes, komt ze juist prima uit. Big brother zijn wijzelf geworden, dat is nou juist punt. En och wat zijn wij slim….en we kopen morgen weer de allernieuwste whatever. Verandering begint nog steeds bij jouw en mij.

ferrimassi
ferrimassi
Reactie op  Jaap
5 jaren geleden

Een fobie is een angst die niet in verhouding staat tot de dreiging. Een term uit de psychiatrie die alleen toegepast kan worden na zorgvuldige diagnose.. Fobie was een diagnose, nu is het niet meer dan een slap stromannetje om je punt te maken. Ik geloof dat de dreiging vele malen groter is dan de angst. Wij kunnen onmogelijk de consequenties overzien van technologie en de transhumanistische agenda. Het kan twee kanten op, utopie of levende hel. En aangezien de meest relevante tech achter gesloten deuren en verborgen patenten zit neig ik naar dat laatste.

fobie was een diagnose, nu is het pc spindoktor terminologie

Frans
Frans
Reactie op  Jaap
5 jaren geleden

De toekomst van de mens is beslist niet de technologische toekomst!
Door wakker worden wat nu al flink aan de gang is hebben de machtselite minder macht nu. In Griekenland zijn door de nieuwe regering en hun aanpak van de laatste tijd illuminati verdreven.
Echter Johannes schreef. ‘indien gij niet een nummer in uw rechterhand hebt en een nummer op uw voorhoofd zult gij noch kunnen kopen nog kunnen verkopen.’
De grote verandering zal dan pas beginnen. Die tengoede komt van de mens.

exegese
exegese
5 jaren geleden

Zeer heldere visie op wat er gaande is en wat ons te wachten staat. En dan te bedenken dat het hele verhaal al zo’n vijf en half jaar oud is.

De vraag die ieder zich zou moeten stellen is, hoe de enorme ramp die nu op de stoep staat te voorkomen is. Voorlopig gaan de meesten gewoon door met waar ze mee bezig zijn : namelijk ontkennen dat er ook maar iets aan de hand zou zijn.

Paul
Paul
5 jaren geleden

De grote ommezwaai zal komen zodra WW3 op haar hoogtepunt is. Als de Russen richting het westen komen zal het niet lang meer duren.

gery
gery
Reactie op  Paul
5 jaren geleden

En reken dan maar dat ze het helemaal gehad hebben met het westen!

gery
gery
Reactie op  gery
5 jaren geleden

grapje

blotepotepeter
blotepotepeter
Reactie op  Paul
5 jaren geleden

Ja, omdat de VS heel het Westen al heeft uitgezogen denken ze nu;
Rusland…daar zit nog POET-in.

Paul
Paul
Reactie op  blotepotepeter
5 jaren geleden

In de voorspellingen die mij bekend zijn gaat een kleiner conflict (Oekraïne) en een financiële crisis in Rusland vooraf aan de invasie van het westen. Iran zal kort voor deze invasie aangevallen worden.
Hou het nieuws dus goed in de gaten om tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Onderstaand boek voorspelde 11 september (pag. 166), de tsunami’s, de Europese financiële crisis, de huidige golf aan asielzoekers enz allemaal correct…. De huidige situatie vind ik er ook in terug, alles duidt erop dat WW3 niet meer lang op zich laat wachten.
Niet alles is correct, maar veel is toch terug te vinden.

http://sig11.de/~ratte/misc/helsing/van%20Helsing,%20Jan%20-%20Geheimgesellschaften%20III.pdf

Berjan
Berjan
5 jaren geleden

Wat een bangmakerij, helemaal niet nodig lijkt mij. Als je een beetje verstand van geschiedenis meent te hebben weet je dit. Er is geen Elite, er zijn enkel individuen die soms wat macht hebben en dan weer vallen. Iedere machthebber is al gevallen.
Europese landen maken mot met elkaar, dus of dit Elite is? Ik denk het niet. Achter de schermen? Als iets achter de schermen is, hoe weten jullie dan dat het er is? Omdat ex-elite dit hebben geschreven in boeken? Misschien dat die mensen wel veel fantasie hebben en nog nooit bij elite gehoord hebben? Als Elite zo machtig is zou Elite die mensen wel uitschakelen voordat ze boeken geschreven hebben. Hetzelfde geldt voor ex-illuminatie of ex-vrijmetselaars. O, als je uit de school klapt wordt je vermoord! Maar dan wel hele boeken verkopen en schrijven 😀

Neen, ik denk dat Elite en dergelijk complottheorieen zijn niet gebaseerd op werkelijkheid. Net zoals goede en slechte aliens en dergelijke. Allemaal het resultaat van ons/jullie bewustzijn. Als je veel boeken leest over Elite dan bestaan ze (in jullie hoofden).

Er is nog geen greintje bewijs, nog geen jota bewijs geleverd voor een Elite die alles manipuleert en de mensheid uit wil roeien. Slaat ook nergens op trouwens, want zonder werkers kunnen Elitische mensen niks verdienen.

Paul
Paul
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

De beste truc van de duivel is iedereen laten geloven dat hij niet bestaat.

Berjan
Berjan
Reactie op  Paul
5 jaren geleden

Aan Paul:

De beste truc van zij die de duivel gecreerd hebben is te doen alsof de beste truc van de duivel is iedereen te laten geloven dat hij niet bestaat.

Echt een nietszeggend commentaar is dit. Vul voor duivel iedere mythe (elfjes, kabouters, trollen, etc) in en je krijgt precies hetzelfde.

Faith
Faith
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

Het is het schizofrene in ze, die twee gezichten, voor zelfstandig denkenden goed te zien. Hun strategie is ook simpel want een oud Hollands spreekwoord zegt het al: niet met azijn, maar alleen met stroop vang je vliegen.
Vandaar die dubbele petten. Zelf hebben ze er geen idee van hoe doorzichtig ze zijn. Dat komt weer door die oogkleppen of liever gezegd die betonnen plaat die voor die hoofden hangt.
Op peptalk gedreven marionetten.

Stefan
Stefan
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

Dat is ook de essentie van het concept ´duivel´. Het verwijs naar:

– een verborgen kracht
– een leugenaar
– een kracht die tegen de wetten van God ingaat

De wetten van God zijn decentraal. Alles in de natuur is decentraal. De wetten van de duivel zijn het omgekeerde. Macht wordt centraal, kennis wordt centraal, voeding wordt centraal, etc ..

De grootste truc van deze centrale macht, die zich fysiek op aarde vestigt als de elite, is de wereld vertellen dat ze niet bestaan in de zin zoals ze omschreven worden, wereldoverheersend en duivels.

Deze kracht verteld de mens dat ze hun geleider zijn, hun leraar, en dat de centrale macht bedoeld is om de mensheid te beschermen. In werkelijkheid wordt de mensheid gedomineerd.

Mensen die de bijbel kennen, of zich in hebben gelezen in andere religies, weten dat God nooit zo zou opereren. God heeft juist gewaarschuwd voor een wereldmacht, van ongekende omvang.

En als jij denkt dat die wereldmacht het goed heeft, met de juiste bedoelingen, dan is de leugen van de duivel bij jou duidelijk ingedrongen. Je eert dan satan vermomd als een engel des lichts.

Berjan
Berjan
Reactie op  Stefan
5 jaren geleden

Beste Stefan:

Waar moet ik beginnen in een reactie aan jou? Dat is de eerste vraag. Jij stelt namelijk allemaal dingen die mijn petje te boven gaan (of het aan mij ligt of aan jou zal ik maar in het midden laten). Duivel bestaat niet in mijn ogen, maar is gewoon een naam voor het kwaad/fouten van mensen. Vroeger geloofden men in dualisme, en als je een goede god had had je ook een kwade god en die noemden ze duivel. Wetten van God zijn decentraal? Dat zal best kunnen al geloof ik zelf niet in wetten van God, dat is meer voor de nitwits onder ons, maar ook God heeft een NWO (als je de bijbel gelooft althans, want Openbaring beschrijft precies een NWO waar mensen hier op tegen zijn, behalve als het om God gaat, dan mag het wel, heel apart). Momenteel is er ook geen sprake van centralisme in de Wereld, behalve dan dat men meer samenwerkt met elkaar en over grenzen heen kijkt. Lijkt mij een goede ontwikkeling, er zijn geen landen, er zijn enkel mensen (in onze samenleving althans). Veel complotters zijn hier bang voor lijkt het wel.

En als jij weet dat de grootste truc van de macht is dat ze doen alsof ze niet bestaan is die truc niet groot vindt je niet? Als zelfs een boer uit Holland dit kan weten?

Tevens vertelt die kracht ook niks, want we weten het enkel via boeken die het tegendeel beweren. Lijkt erop dat mensen over de hoofden van die kracht en de elite zichzelf verrijken. zelfde kan je zeggen over de vermeende boeven van vrijmetselarij. Sommige idioten schrijven de meest vreemde boeken over de vrijmetselarij en die (vrijmetselaars) hoor je zelden of niet (en als ze al iets melden worden ze toch nooit geloofd door complottisten). Sommige schrijvers hebben de 93e graad, terwijl er maar drie graden zijn! Een beetje googlen en je kan die schrijvers ontkrachten, maar een complottist googled alleen naar hetgeen hij of zij wil weten.

De bijbelse god is een tiran geweest van ongekende schoonheid. Wees blij dat je niet in die tijden leeft, en als je wilt weten hoe het was ga dan naar Irak of Syrië. IS volgt de wetten van die God op de voet. Het enige waar die God voor waarschuwde was een wereldmacht zonder hem erin, want dat kon niet goed gaan. Als er dus een een Elite was, lees dan het OT. Grappig dat je dit inhaalt in jouw idee tegen Elite.

Ik eer niemand, ik probeer alleen feit en fictie te scheiden. Net zoals jij waarschijnlijk groen en blik van elkaar probeert te scheiden.
De mensen die nu aan de macht zitten proberen het inderdaad goed te doen.Maar zij zijn niet alwetend en maken daarom fouten. Dit meteen toeschrijven aan een onzichtbare macht daarboven gaat mijn pet te boven. Alsof mensen die nu aan de macht zitten bovenmenselijk zijn en dat fouten wel expres gemaakt moeten worden. Terwijl jij en ik ook aan de macht kunnen komen door de politiek in te gaan en veel te netwerken. En iemand die ooit de baas was van een land en dan ineens niet meer is ook gewoon een mens zoals jij en ik (zie Balkenende, Bush SR etc..)..

Ik hoop voldoende gezegd te hebben, al ben ik bang tegen een muur te praten.

elotra
elotra
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

Blijf lekker slapen

Frank
Frank
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

Net zoals in jou hoofd de ontkenning bestaat van een dergelijke machtscontrole, gewoon omdat je het niet kan geloven. Cognetieve dissonantie.

Math
Math
Reactie op  Frank
5 jaren geleden

Niemand is hopelozer verslaafd, dan zij die onterecht geloven vrij te zijn. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832.

Berjan
Berjan
Reactie op  Frank
5 jaren geleden

Cognitieve dissonantie is iets geheel anders, dat moet je toch weten? Dat is feiten negeren omdat die niet in het wereldbeeld dat je hebt passen. Maar ik negeer geen feiten, ik zie geen feiten. Ik zie enkel feiten dat het een chaos is in de wereld, maar dat zie ik als “menselijk”. Jullie daarentegen denken dat als er chaos is er wel sprake moet zijn van moedwilligheid en daarom is de Elite verzonnen.

Aan Math:

Dan kun je wel iemand citeren, maar slaat het ook niet op jullie zelf? Hoe vaak worden zij die realistisch kijken niet verweten te slapen en degene die achter complottheorieen aanlopen worden wakkere mensen genoemd. Maar wat als complotten niet waar zijn? Dan zijn de realistische mensen wakker en dan dromen de zwartkijkers van nachtmerries.

Mensen zouden gewoon moeten begrijpen dat mensen fouten maken, en dat het wel erg makkelijk is om vanaf een afstandje te kijken naar politici en andere machthebbers en hen te veroordelen. Ga zelf de politiek in als je het zelf beter kan.

Faith
Faith
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

Ik las gisteren dat Peter R. de Vries ergens op tv en plein publique de politie een veeg uit de pan gaf omdat zij hun werk niet goed zouden doen. Maar juist door de ”jongens van het grote geld”, waar Peter zich merkbaar trots bij voelt horen, zie zijn gesprek met Roemer in DWDD, wordt de politie slecht betaald! Worden hun acties niet gehoord en zo schep je een hele lugubere realiteit, wat ook duidelijk de bedoeling is. Doelbewust een grote rotzooi creeeren. Toch kwam die ijdeltuit even opdraven waar camera’s waren om te zeggen dat ze hun werk beter moeten doen. Het toppunt van sarcasme. Grote malloot. En wat gaat de politiek aan zo’n gladjakker doen? Niet zo dom praten hoor Berjan. Gelukkig is dit zieke systeem langzaam maar onvermijdelijk om aan het kieperen.

Berjan
Berjan
Reactie op  Faith
5 jaren geleden

Volgens mij haal je twee dingen door elkaar. Dat de politie slecht betaalt wordt is waar, maar waarom doen ze hun werk niet naar behoren? Iemand die zich bedreigd voelt niet aanhoren of er niks mee doen heeft toch niks te maken met het geld dat gestort wordt op een rekening?
Mensen een wapenvergunning geven als er al een dreigement binnengekomen is van een ex hoort hier ook bij.
Twee zaken door elkaar halen om een punt te maken gaat nergens over.

Faith
Faith
Reactie op  Faith
5 jaren geleden

Waar haal ik twee dingen door elkaar? Je zegt ”Dat de politie slecht betaald wordt is waar, maar waarom doen ze hun werk niet naar behoren?” Misschien omdat ze slecht betaald worden?

Faith
Faith
Reactie op  Faith
5 jaren geleden

Hopelijk mag dit nog geplaatst worden.

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/181952

Armonicus
Armonicus
Reactie op  Berjan
5 jaren geleden

“Er is geen Elite, er zijn enkel individuen die soms wat macht hebben en dan weer vallen. Iedere machthebber is al gevallen.”

Machthebbers zoals presidenten, premiers en andere dictators, zijn slechts poppen in de handen van de elite. En als zo’n ‘machthebber’ valt, heeft de elite de volgende al weer klaar staan. Straks mogen ze in de Verenigde Staten weer een nieuwe president (lees: pop) ‘kiezen’, namelijk (Hilary) Clinton of (Jeb) Bush. Dat heet dan ‘democracy’. Ik noem dat ‘dynasty’!

EllenB
EllenB
Reactie op  Armonicus
5 jaren geleden

Wel raar dat de ‘mensen’ die jij noemt, allemaal bloedverwanten zijn van elkaar, vind je niet ?
Dat kun je dus een dynastie noemen, maar dat maakt in principe niet uit.
Het is steeds dezelfde soort mensen, alleen in een ander jasje (of jurk), die aan de macht komen.
Ze worden dan ook niet gekozen, maar vooruitgeschoven.
Het is voor de burgers elke keer weer kiezen tussen twee kwaden.
In Nederland, Monaco, Spanje en Engeland, volgen ze elkaar zelfs gewoon op.
Ik houd het op Elite, want ze staan boven de wet, hebben alle macht, én al het geld.

ferrimassi
ferrimassi
5 jaren geleden

Het maximaliseren van de menselijke grondstof in een onbreekbare machine.. Doe mij een beetje hieraan denken.

https://www.youtube.com/watch?v=PAswVl_KZVU

Inge
Inge
5 jaren geleden

Goed artikel, Pieter Stuurman….bedankt.
Ben benieuwd of je de spade nog wat dieper in de grond kunt steken en met ons kunt delen waar die tweedeling vandaan komt? Wat er de oorsprong van is? Of is die er altijd al geweest?
Heb zo mijn eigen gedachte daarover…….

Inge
Inge
Reactie op  Inge
5 jaren geleden

Nog wat overpeinzingen:
Al die technologie maakt ons op het meest basale nivo ook steeds dommer.
– wie kan er nog snel iets uit het hoofd uitrekenen (na de invoering v.d. calculator)?
– wie weet nog een hele lijst telfoonnummers uit het hoofd?
– wie kan nog ergens snel de weg/richting vinden?
– enorme toename van zinloze “communicatie” (soc. media)

De technologie “dwingt” ons ook om steeds meer in het hoofd te zitten, waardoor de verbinding met onze buik en hart verbroken wordt (chakra’s) en waardoor we steeds minder in staat zijn om te onderscheiden wat klopt en wat niet.
Resultaa: ZOMBIES, die alles geloven en alles napraten.

Jaap
Jaap
Reactie op  Inge
5 jaren geleden

Ja dat klopt wel Inge,
– We kunnen ook niet meer op de hand wassen (we hebben een wasmachine)
– We weten niet meer hoe we een paard met kar moeten besturen (we hebben een auto)
– Als we een langspeelplaat zien vragen we ons af wat voor nut zo’n ding heeft.
– We kunnen niet meer schrijven met pen en papier (alles gaat via toetsenbord)
Enzovoort…

Wat vreselijk toch die constante veranderingen in en om je heen.
Vind je ook niet?

x

Check Also

reset

Driekwart Nederlandse elite wil Grote Reset: ‘Dat betekent meer dwang, minder vrijheid’

Uit een enquête die is gehouden onder ...

Word een geldmagneet

1 Opvallende methode om een geldmagneet te worden

In welke periode van het jaar je ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie anno 2020 wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

65
0
We lezen graag je reactie!x